Polii­si seu­ra­si pake­ne­vaa ajo­neu­voa Iissä

Polii­si­par­tio yrit­ti pysäyt­tää hen­ki­lö­au­toa tors­tain ja per­jan­tain väli­se­nä yönä yhden aikaan Iin Ala­ran­nal­la. Auton kul­jet­ta­ja ei nou­dat­ta­nut annet­tua pysähtymismerkkiä.

Polii­si seu­ra­si pake­ne­vaa ajo­neu­voa Oja­ky­län­tien kaut­ta Soro­sen­tiel­le ja edel­leen Kaup­pi­lan alu­eel­le mis­sä toi­nen polii­si­par­tio yrit­ti pysäyt­tää auton piik­ki­ma­ton avul­la. Pake­ne­van auton kul­jet­ta­ja väis­ti piik­ki­ma­ton ja ajo jat­kui Iin kes­kus­tan läpi 80 km/h vauh­tia takai­sin koh­ti Ala­ran­taa. Ala­ran­nan­tiel­tä pake­ne­va kään­tyi Tan­gon­tiel­le ja tien pääs­sä pako­mat­ka päät­tyi kesä­mö­kin pihaan tien loputtua.

Autos­ta tavat­tiin kak­si mies­tä, joi­ta epäil­lään omai­suus­ri­kok­sis­ta. Auton kul­jet­ta­jaa epäil­lään lisäk­si tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta posi­tii­vi­sen huu­me­pi­ka­tes­tin joh­dos­ta. Molem­mat autos­sa olleet hen­ki­löt otet­tiin kiin­ni rikok­sis­ta epäiltynä.