Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus uudel­la toril­la oli yleisömenestys

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien perin­tei­ses­sä jou­lu­na­vauk­ses­sa tors­tai-ilta­na oli eri­tyis­tä hoh­toa, sil­lä tapah­tu­maa pääs­tiin viet­tä­mään kun­nos­te­tul­la ja tänä syk­sy­nä val­mis­tu­neel­la toria­lu­eel­la. Torin ensim­mäi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma kerä­si sata­mää­rin kai­ken ikäis­tä ylei­söä. Ehdo­ton veto­nau­la oli jou­lu­pu­kin ja muo­rin koju, jon­ne jak­set­tiin jonot­taa kärsivällisesti.

– Kyl­lä jän­nit­ti näh­dä puk­ki ja muo­ri, iloit­si­vat pie­net sisa­ruk­set. He pal­jas­ti­vat jou­lu­lah­ja­toi­vei­naan ole­van auto­ra­ta ja leik­ki­kis­sa unikaveriksi.

johan­na Rah­ka­la oli myy­mäs­sä arpo­ja­ja Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien kojul­la, mis­tä jaet­tiin myös jou­lui­sia herk­ku­ja niin kau­an kuin nii­tä riitti.

Las­ten kans­sa jou­lu­na­vauk­seen tul­lut Ulla ker­toi, että he kävi­vät yrit­tä­jien kojul­la juo­mas­sa glö­giä ja ilo­tu­li­tus aio­taan kat­soa myös.

– Todel­la kiva tapah­tu­ma, mut­ta oli­si­pa toril­la ollut vie­lä valais­tu jou­lu­kuusi ja enem­män jou­lu­va­lo­ja tuo­mas­sa joulutunnelmaa.

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien kojul­la kävi kuhi­na, sil­lä pis­tees­tä jaet­tiin mukei­hin yhteen­sä 40 lit­raa läm­min­tä glö­giä, 250 pipar­kak­kua ja 200 jou­lu­tort­tua sekä myy­tiin jouluarpoja.

– Kaik­ki meni ja enem­män­kin oli­si men­nyt, sum­ma­si Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Sep­po Pek­ka­la. Hän iloit­si jou­lu­na­vauk­sen väki­mää­räs­tä ja sii­tä, että tori on saa­tu vih­doin kun­toon. Torin Ran­nan­tien puo­lei­sel­le sivus­tal­le saa­tiin myös kau­an kai­vat­tu esiintymiskoroke.

– Tämä jou­lu­na­vaus oli ikään­kuin koe­pon­nis­tus jat­koa aja­tel­len, min­kä ver­ran koju­ja ja toi­min­taa toril­le mah­tuu, tote­si Pekkala.

– Seu­raa­va iso tapah­tu­ma onkin kevään vap­pu­ta­pah­tu­ma, jat­koi yrit­tä­jien Heik­ki Luh­ta­nen.

Hau­ki­pu­taan Ahmat oli pais­ta­mas­sa ja myy­mäs­sä toril­la mak­ka­roi­ta. Kärk­kä­rit meni­vät kuin kuu­mil­le kiville.

Ylei­sön kom­men­teis­sa toria­lue ja esiin­ty­mis­la­va rap­pusi­neen sai­vat kehu­ja. Rap­puset näyt­ti­vät ole­van myös las­ten mie­leen, sil­lä rap­pu­ja ral­lat­tiin innois­saan ylös ja alas. Korok­keel­la on myös säh­kö­pis­te, jol­lai­sia löy­tyy myös tol­pis­ta esiin­ty­jien ja tori­myy­jien käyt­töön jat­kos­sa. Esiin­ty­mis­la­val­la ei ole katos­ta. Tori­au­kion reu­noil­la on usei­ta penk­ke­jä ja istu­tuk­sia kau­pun­ki lait­toi jo syk­syl­lä Ran­nan­tien puolelle.

Illan päät­ti upea ilo­tu­li­tus vie­rei­sel­tä enti­sel­tä kun­nan­vi­ras­ton tontilta.

– Oli kyl­lä hie­no ilo­tu­li­tus. Kyl­lä täs­tä naut­ti­vat niin aikui­set kuin lap­set, kom­men­toi Sinik­ka Viio.

Ilo­tu­li­tus­ta seu­rat­tiin myös lähia­lueil­la. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ilo­tu­li­tus sai myös jon­kin ver­ran kri­tiik­kiä, sil­lä monin pai­koin ilo­tu­li­tuk­sis­ta on vii­me aikoi­na luo­vut­tu rahan­me­non ja ympä­ris­tön­suo­je­lul­li­sis­ta syis­tä. Joku oli myös säi­käh­tä­nyt pamauk­sia ja pelän­nyt, joko Venä­jän ohjuk­set on suun­nat­tu tän­ne asti.

Nuor­ten Popis­sa asu­kas­tu­val­la vie­tet­tiin omaa jou­lu­na­vaus­ta ja pik­ku­jou­lua. Popis­sa kävi illan aika­na hui­keat 150 nuor­ta. Pop­pi oli koris­tel­tu jou­lui­seen tun­nel­maan ja illan aika­na nuo­ril­le tar­joil­tiin herk­ku­ja. Ohjel­mas­sa oli myös arvon­taa. Bin­gon­pe­luus­ta luo­vut­tiin täl­lä ker­taa suu­ren väki­mää­rän vuoksi.

Ilo­tu­li­tus ihas­tut­ti pai­kal­la ollut­ta ylei­söä. Ilo­tu­li­tus­ku­vat: Juk­ka Rautio.

Kunnostettu tori ja joulunavaus veti toriaukean täyteen väkeä. Kuva: Auli Haapala

Kun­nos­tet­tu tori ja jou­lu­na­vaus veti tori­au­kean täy­teen väkeä. Kuva: Auli Haapala