Oulun­kaa­ri muka­na tut­ki­mas­sa digi­taa­lis­ta hoi­to­rat­kai­sua – Lisää poti­lai­ta halu­taan mukaan

Oulun­kaa­ri on muka­na Sit­ran hank­kees­sa, jos­sa tut­ki­taan digi­taa­li­sen hoi­to­rat­kai­sun toi­mi­vuut­ta vere­no­hen­nus­lää­ke var­fa­rii­nia (Mare­van) käyt­tä­vil­lä poti­lail­la. Poti­laat mit­taa­vat itse INR-arvon ja mit­taus­tu­lok­set siir­ty­vät äly­pu­he­li­mes­ta suo­raan ter­vey­den­huol­toon. Oulun­kaa­rel­le han­ke on kiin­nos­ta­va, sil­lä uusi rat­kai­su voi paran­taa hoi­to­tu­lok­sia ja poti­las­tyy­ty­väi­syyt­tä sekä hel­pot­taa hoi­ta­jien työ­tä. Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­luis­sa on jo aiem­min saa­tu niin hyviä koke­muk­sia var­fa­rii­ni­hoi­don INR-etä­mit­tauk­sis­ta, että Sit­ran hankkeeseen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus