Valon lumoa puu­te­ri­lu­mi­ses­sa ilta­hä­mys­sä Martinniemessä

Rantametsän kulttuuri- ja luontopolku ja Pölökkypäät-teokset valaistiin Lumo-tapahtuman merkeissä.Rantametsän kulttuuri- ja luontopolku ja Pölökkypäät-teokset valaistiin Lumo-tapahtuman merkeissä.

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li ran­tau­tui Oulun kau­pun­ki­kes­kus­tas­ta Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan ja Pölök­ky­päit­ten polul­le lau­an­tai­na illan­suus­sa. Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­sän luon­to- ja kult­tuu­ri­pol­ku veis­tok­si­neen oli valais­tu lumoa­vas­ti kynt­ti­löin ja lyh­dyin. Kynt­ti­lät paloi­vat vie­lä sun­nun­tai­na­kin, jol­loin poruk­kaa kier­si polulla.

Lumo-tapah­tu­mas­sa Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys tar­joi­li läm­min­tä glö­giä ja ilta hui­pen­tui näyt­tä­vään Tuli­kuk­ka-ryh­män tulie­si­tyk­seen. Ran­nal­la ole­val­le Toi­von ank­ku­ril­le syty­tet­tiin kynttilöitä.

Sää suo­si tapah­tu­maa, tut­tu tuu­li ei ollut täl­lä ker­taa vie­raa­na ja yöl­lä sata­nut puu­te­ri­lu­mi toi muka­vas­ti lisä­va­loa iltaan, iloit­si Pölök­ky­päit­ten polun “isä” Jyr­ki A. Mäki.

Puu­teok­set ovat asu­neet polun var­rel­la jo kym­me­nen vuo­den ajan. Tila­tai­de­teos, pölök­ky­päit­ten yhtei­sö, on kas­va­nut vuo­sien var­rel­la myös mui­den teki­jöi­den töil­lä. Muka­na on myös toi­min­ta­kes­kus Tsem­pis­sä teh­ty­jä tai­de­teok­sia. Yhteis­tä kai­kil­le teok­sil­le on luon­non- ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lien hyödyntäminen.

Lumo-iltaan lähis­töl­tä saa­pu­neet Sami, Noo­ra ja Kie­lo oli­vat mie­lis­sään, että myös pai­kal­li­nen tapah­tu­ma kuu­lui jäl­leen fes­ti­vaa­lin ohjelmaan.

– Kult­tuu­ri­po­lul­la ja ran­nal­la tulee käy­tyä usein käve­lyl­lä Dyy­ni-koi­ran kans­sa. Tuli­kuk­ka-shown olem­me aiem­min­kin näh­neet, mut­ta aina se on yhtä hieno.

Kie­lo-tytär osal­lis­tui itse­kin Lumo-fes­ti­vaa­lin Oulun tai­de­kou­lun “Pimiät pil­leet” sir­kus­esi­tyk­seen perjantaina.

Vie­lä sun­nun­tai­na Sami, Noo­ra ja Kie­lo aikoi­vat käy­dä tutus­tu­mas­sa kau­pun­gil­la valotaideteoksiin.

Lumo Light Fes­ti­va­lin jär­jes­tä­jät arvioi­vat, että vii­kon­lo­pun tapah­tu­mien ja teos­rei­tin kävi­jä­mää­rä oli yhteen­sä noin 100 000. Myös ensi vuon­na Oulun kau­pun­ki aikoo jär­jes­tää valofestivaalin.