Kuivaniemi

Pik­ku­jou­luis­sa riit­ti kävi­jöi­tä Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­lut Vatun­gis­sa vii­me sun­nun­tai­na kerä­si hie­nos­ti kylä­läi­siä yhteen. Kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Peu­ra­saa­ri kiit­te­li tapah­tu­maan osal­lis­tu­nei­ta sekä tal­koo­vä­keä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­vät Kui­va­nie­mel­lä

Iin kun­nan­val­tuus­to käsit­te­li kun­nan ensi vuo­den talous­suun­ni­tel­maa ja vuo­sien 20–22 talous­suun­ni­tel­maa jo tut­tuun tapaan perus­teel­li­ses­ti. Olha­van kou­lun tule­vai­suus vilah­te­li kun­nan­val­tuus­ton talous­ar­vio­kä­sit­te­lys­sä. Sen koh­ta­los­ta pää­tet­tä­neen ensi vuo­den aika­na. Kes­kus­te­lua herät­ti­vät myös muun muas­sa Illin­saa­ren latusil­to­jen, hiih­to­ma­jan ja lumi­tyk­kien tilan­ne sekä eri aluei­den kaa­voi­tus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lähi­li­haa jou­lu­myyn­tiin

Jou­lu lähes­tyy ja myy­jäi­sai­ka alkaa olla par­haim­mil­laan. Yksi eri­koi­sim­mis­ta jou­lu­myy­jäi­sis­tä on liha­myy­jäi­set Kui­va­nie­men Hyrys­sä pai­kal­li­sen Tila­li­han tilois­sa. Nyt tois­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vis­sä myy­jäi­sis­sä on tar­jol­la Osuus­kun­ta Tila­li­han omaa poroa ja poro­ja­los­tei­ta sekä lähia­lu­een lam­pu­rei­den, vil­li­si­ka­far­min ja ylä­maan­kar­ja­ti­lan tuot­tei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät täs­sä kuus­sa. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ensim­mäi­set roko­tuk­set anne­taan ensi tiis­tai­na kir­jas­toau­tos­sa. Iin ja Kui­va­nie­men neu­vo­lois­sa ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on maa­nan­tai­na 18.11. Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä ensim­mäi­nen roko­tus­päi­vä on lau­an­tai­na 23.11., Yli-Iis­sä tiis­tai­na 26.11. ja Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na 27.11.


Rant­sik­ka: Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat toteut­ta­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jaa Kun­to-Tuval­la

Kevääl­lä 2019 Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat tart­tui­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jan haas­tee­seen, jon­ka tavoit­tee­na on lisä­tä las­ten ja nuor­ten luke­mis­ta. Luku­tuo­kioi­ta on jär­jes­tet­ty Kun­to-Tuval­la, ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­nas­sa Kui­va­nie­mel­lä. Kam­pan­jaan osal­lis­tu­taan yhteis­työs­sä kir­jas­ton kans­sa niin, että kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta valit­see luet­ta­vat kir­jat luku­tuo­kioi­hin. Tänä syk­sy­nä oppi­laat luke­vat esi­mer­kik­si eri­lai­sia novel­le­ja elä­mäs­tä ja ihmis­suh­teis­ta. Luku­tuo­kioi­ta jär­jes­te­tään ker­ran kuu­kau­des­sa ja ne kes­tä­vät noin puo­li tun­tia. Luke­mas­sa on aina ker­ral­laan kak­si oppi­las­ta ylä­as­teel­ta.