Kuivaniemi

Iin kun­ta tukee elin­kei­noe­lä­mää – Toi­voo myös kun­ta­lais­ten suo­si­van pai­kal­lis­ta

Iin kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt useis­ta tuki­toi­men­pi­teis­tä, joi­den avul­la voi­daan aut­taa paik­ka­kun­nan yri­tyk­siä sel­viy­ty­mään koro­na­krii­sin yli. Kaik­ki kun­nan yri­tyk­set soi­te­taan läpi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKui­va­nie­men ter­vey­ase­ma sul­je­taan huo­men­na

Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt sul­kea Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si huo­mi­ses­ta per­jan­tais­ta läh­tien. Ter­veys­a­se­ma pysyy sul­jet­tu­na 16.8. saak­ka. Kui­va­nie­men­kin osal­ta ter­veys­a­se­man…


Kun­nan­joh­ta­jal­la suu­rin huo­li hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä epi­de­mia­vai­hees­sa

Iis­sä ei aina­kaan eili­seen men­nes­sä ollut yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Iin kun­nas­sa ja kun­nan ter­veys­pal­ve­lut tuot­ta­vas­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan kui­ten­kin val­mis­tau­dut­tu hyvin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus