Kuivaniemi

Hil­la­sa­to jää­nee pie­nek­si

Mar­ja­ke­sä alkaa olla käsil­lä. Hil­la­sa­to kyp­syy par­haim­mil­laan. Kui­va­nie­me­läi­nen hil­las­ta­ja Kau­ko Juop­pe­ri on ehti­nyt käväis­tä sekä avo­suol­la että rämeel­lä.– Vähän olen ehti­nyt met­sis­sä lauk­kaa­maan tänä kesä­nä. Yhden reis­sun kävin, ja aina­kin avo­suon reu­nal­la näyt­ti hei­kol­ta. Rämeel­lä oli hil­lo­ja har­vas­sa, mut­ta nekin oli­vat raa­ki­lei­ta. Se reis­su jäi sii­hen, kun oli syö­pä­läi­siä­kin niin pal­jon. Vii­kon­lo­pul­la hyök­kään uudes­taan, mut­ta eri suun­nal­le, Juop­pe­ri kaa­vai­lee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pie­nen pitä­jän suu­ret mark­ki­nat– Pitä­jä­mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­seen tar­vi­taan kui­va­lais­ta jää­rä­päi­syyt­tä

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jäyh­dis­tys ei ole 31 jäse­nel­lään seu­dun suu­rim­pia, mut­ta sen yhdes­sä kun­nan kans­sa jär­jes­tä­mät mark­ki­nat ovat. Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­den myy­jä­mää­rä on vakiin­tu­nut noin sataan ja kävi­jä­mää­rä noin seit­se­mään­tu­han­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eni­ten sit­ten­kin äiti

Kui­va­nie­me­läi­nen Irma Soi­ni tun­ne­taan koti­pi­tä­jäs­sä par­hai­ten tak­si­au­toi­li­ja­na. Se on kui­ten­kin vain yksi osa hänen monen­kir­ja­vaa elä­mään­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Tyk­ki talon pää­tyyn

Ran­ta­poh­jas­ta 6.7.1979:$>Eräs ete­läs­tä tul­lut paris­kun­ta oli osta­nut talon ja piti tupaan­tu­liai­set tutus­tuak­seen parem­min kylä­läi­siin. Usei­ta pap­pe­ja oli ollut seu­rois­sa puhu­ji­na. Heil­le lai­tet­tiin ate­ria. Emän­tä ei tun­te­nut vie­rai­ta vaan pyy­si sum­mas­sa eräi­tä isän­tiä papeil­le katet­tuun pöy­tään seu­rak­si. Pöy­däs­sä oli vie­lä tyh­jä tuo­li ja sen täyt­ti kul­ku­ri emän­nän kehoi­tuk­ses­ta. Kul­ku­ri oli kova syö­mään ja hän vetäi­si kas­tik­keen eteen­sä pöy­däs­sä. Eräs papeis­ta koet­ti hie­no­tun­tei­ses­ti huo­maut­taa, että on pöy­däs­sä lau­ta­sia­kin ja että kas­tik­keen pitäi­si riit­tää muil­le­kin. Pöy­tä­seu­ra­lai­nen pis­te­li mau­kas­ta kas­ti­ket­taan täyt­tä vauh­tia koh­ti ään­tä ja tuu­ma­si: ”Syö­kää te muut nii­tä pot­tu­ja, minä syön tätä velliä.”S.H. — Alpua$>


Kesäis­tä menoa

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä paita!”Todeksi väi­tet­ty tari­na”Tan­de­mil­la hal­ki poh­jo­lan

Nelos­tien var­ren asuk­kaat näke­vät jos jon­kin­lais­ta mat­kaa­jaa. On hevos­vank­ku­ria, kai­ken mal­lin pyö­rä­vi­ri­tel­miä, lif­ta­rei­ta ja tie­tys­ti monen sor­tin moot­to­ri­me­ni­jää. Vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan alu­een läpi huraut­ti paris­kun­ta tan­de­mil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­mes­sä jär­jes­te­tään kesä­fes­ta­rit

Per­jan­tai­na 14.6. Kui­va­nie­men seu­ran­ta­lol­la jär­jes­te­tään kesä­fes­ta­rit. Fes­ta­rit toteu­te­taan päi­vä­ta­pah­tu­ma­na kel­lo 11 alkaen, ja nii­den pää­jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ra.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus