Kuivaniemi

Päi­vä­ko­ti­ryh­mä Mic­ro­po­lik­sen tiloi­hin – Var­hais­kas­va­tuk­seen lisää työn­te­ki­jöi­tä

Iin Mic­ro­po­lik­sen tiloi­hin perus­te­taan päi­vä­ko­ti­ryh­mä hel­mi­kuus­ta hei­nä­kuun lop­puun saak­ka. Lisäk­si kun­taan pal­ka­taan var­hais­kas­va­tuk­seen lisää työn­te­ki­jöi­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nyt jos kos­kaan– Mar­ja Mati­la toi työn­sä näy­til­le Nät­te­po­riin

Yli-Iin Tan­ni­las­sa syn­ty­nyt, Kui­va­nie­men Oijär­vel­lä vart­tu­nut ja Iin kes­kus­tas­sa aikuis­vuo­det asu­nut Mar­ja Mati­la on tot­tu­nut teke­mään käsil­lään.– Minul­le on ker­rot­tu, että pidin jo kak­si­vuo­ti­aa­na ser­kul­le­ni sät­kän­te­ko­kurs­sin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­ses­ta tuli yhtei­nen asia

Kun­tien laki­sää­tei­nen teh­tä­vä kun­ta­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä on saa­nut Iis­sä uusia ulot­tu­vuuk­sia. Kun­ta­lai­set ja kun­nan toi­mia­lat ovat muka­na laa­ti­mas­sa Mei­jän Ii -hyvin­voin­ti­ker­to­mus­ta, joka sisäl­tää hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man ja -rapor­tin. Hyvin­voin­ti­ker­to­mus on sisäl­ly­tet­ty ensim­mäis­tä ker­taa kun­nan talous­ar­vioon, jol­loin tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta on hel­pom­pi seu­ra­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Pir­teis­sä ja kar­ta­noil­la — kir­kois­sa ja toi­mi­ta­loil­la

Kui­va­nie­mel­lä syn­ty­nyt Rai­li Ala-Haa­vis­to on kir­joit­ta­nut Kui­va­nie­men kris­til­li­syy­den his­to­rias­ta ker­to­van 2-osai­sen, yhteen­sä lähes 800- sivui­sen teok­sen. Ensim­mäi­nen osa Sanan­ju­lis­ta­jia ja julis­tus­ta sekä kuu­li­joi­ta Kui­va­nie­mel­lä 150 vuo­den ajal­ta, käsit­tää vuo­det 1862–1961 ja toi­nen vas­taa­va osa vuo­det 1962–2012. Teos on varus­tet­tu run­saal­la läh­de­luet­te­lol­la ja liit­teil­lä, kuten Kui­va­nie­men papis­tol­la 400 vuo­den ajal­ta, Kui­va­nie­men luk­ka­reil­la ja kant­to­reil­la, Kui­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tys­ten hal­li­tus­ten jäse­nil­lä sekä les­ta­dio­lai­sil­la sanan­pal­ve­li­joil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­mel­la olta­va oma äänen­sä – Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja Jen­ni Räi­nä kiin­tyi met­sään jo lap­se­na Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­ses­tä Jen­ni Räi­näs­tä on tul­lut tie­to­kir­jo­jen­sa myö­tä Poh­jois-Suo­men ääni. Koti­seu­dun arvos­tus on Kui­va­nie­men Hyrys­sä syn­ty­neel­le ja vart­tu­neel­le nai­sel­le itses­tään­sel­vyys. Hän ei ole kos­kaan läh­te­nyt koti­kul­mil­taan ovet pauk­kuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lue­van­ke­liu­mis­ta löy­tyy aina uut­ta – Iin kirk­ko­her­ra on luke­nut sen sato­ja ker­to­ja

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen lukee huo­men­na Iin kir­kos­sa jou­lue­van­ke­liu­min ken­ties vii­den­nen- tai jopa kuu­den­nen­sa­dan­nen ker­ran. – Jokai­sen jou­lun aikaan luen jou­lue­van­ke­liu­min kym­me­nes­tä kah­teen­kym­me­neen ker­taan seu­ra­kun­nan eri tilai­suuk­sis­sa. Se on kui­ten­kin niin rikas teks­ti, että sii­tä löy­tyy aina jotain uut­ta, sanoo kol­mat­ta­kym­me­net­tä­nel­jät­tä jou­lua pap­pi­na työs­ken­te­le­vä Ruot­sa­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­taan mil­joo­na lisää vero­tu­lo­ja

Iin kun­taan on tulos­sa mil­joo­na euroa enna­koi­tua enem­män vero­tu­lo­ja.– Meil­lä on ollut epäi­lys, että vero­ker­ty­määm­me ei ole las­ket­tu oikein. Ole­tim­me, että vuo­den alus­sa vero­tu­loi­hin tulee lisäys Jak­ku­ky­län lii­tok­sen takia. Asias­ta on oltu useam­paan ker­taan yhteyt­tä verot­ta­jaan. Nyt sit­ten tuli­kin tie­to, että jak­ku­ky­lä­läis­ten osuus on puut­tu­nut vero­ker­ty­mäs­tä, ker­toi kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus