Kuivaniemi

Sahu­rei­den ja Kui­va­joen saho­jen jäl­jil­lä

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Aaro Tii­li­kai­nen innos­tui syn­ty­mä­kun­tan­sa sahois­ta jo nuo­re­na iso­van­hem­pien­sa Iita ja Auk­ku Bloms­te­rin muis­te­luk­sia kuun­nel­les­saan. Sit­tem­min täy­den­si iso­van­hem­pien muis­to­ja tut­ki­mal­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­kun­ta­liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen Iis­tä – Puhee­nai­hei­na tuu­li­voi­ma ja maa­kun­nan väes­tö

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan liit­to aloit­ti kun­ta­kier­rok­sen­sa maa­nan­tai­na Iis­tä. – Meil­lä on tar­koi­tus käy­dä tänä vuon­na jokai­ses­sa kol­mes­sa­kym­me­nes­sä jäsen­kun­nas­sam­me, ker­toi maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­ju.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKylil­lä toi­vei­ta kevyen lii­ken­teen väy­lis­tä

Paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä ole­va Iin pyö­räi­lyn ja jalan­ku­lun ver­kon suun­ni­tel­ma on saa­nut kylä­läi­set aktii­vi­sek­si. Suun­ni­tel­maa on tut­kit­tu ahke­ras­ti muun muas­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Min­na Ryti­sa­lon ja Rou­va C:n jäl­jil­lä

Kun luki­jan käsis­sä on fik­tii­vi­nen elä­mä­ker­ta, ensim­mäi­sek­si mie­leen nousee kysy­mys, mikä täs­tä on tot­ta, mikä tari­naa. Kir­jai­li­ja ja äidin­kie­len­opet­ta­ja Min­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTyö­ryh­mä tar­kas­te­lee Olha­van kou­lun tilan­net­ta

Iin Olha­van kou­lun oppi­las­mää­rä on las­ke­nut niin pal­jon, että kou­lun tilan­net­ta jou­du­taan tar­kas­te­le­maan. Kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta perus­ti työ­ryh­män, jon­ka tavoit­tee­na on mää­ri­tel­lä Olha­van kou­lun jat­ka­mi­sen ja lak­kaut­ta­mi­sen vaih­toeh­dot. Sen lisäk­si työ­ryh­mä suun­nit­te­lee ja toteut­taa vai­ku­tus­ten arvioin­nin pro­ses­sin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus