Kuivaniemi

Sie­vi Sho­pin uudet tuu­let

Kui­va­nie­mel­lä toi­mi­va Sie­vi Shop on juu­ri avan­nut ovet uudes­sa toi­mi­ti­las­sa Nelos­par­kin katon alla. Pää­ar­tik­ke­lit ovat edel­leen Sie­vi-jal­ki­neet ja Utua-lau­kut. Nii­den lisäk­si kaup­paan tulee myös muun muas­sa vaat­tei­ta.

Lue lisää

Iis­sä käyn­nis­tyy ommais­raa­ti

Iis­sä käyn­nis­tyy omais­hoi­toa kos­ke­va omais­hoi­ta­jien ja viran­hal­ti­joi­den yhtei­nen Ommais­raa­ti-toi­min­ta­mal­li. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 2.10. kel­lo 13.30–16 Iin jär­jes­tö­ta­lol­la.

Lue lisää

Seik­kai­lu­jen museo

Museot kel­paa­vat lap­sil­le hoi­to­päi­vän ilok­si sii­nä mis­sä lei­kit­kin. Tämä todet­tiin Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la, joka oli päi­vä­ko­din syk­syi­sen ret­ken koh­tee­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ant­ti Hyry, Uunin kir­joit­ta­ja ja raken­ta­ja

Fin­lan­dia-pal­kin­non vuon­na 2009 Uuni — romaa­nil­laan saa­nut Ant­ti Hyry syn­tyi Kui­va­nie­mel­lä 30.10.1931. Koti­ta­lo Oja­la oli alun perin pie­neh­kö pir­tin ja kama­rin käsit­tä­vä raken­nus, mut­ta sitä laa­jen­net­tiin myöhemmin.Jämsän kris­til­li­sel­le kan­san­opis­tol­le oli ideoi­tu urku­jen han­kin­taa urku­jen raken­nus­pro­jek­tin muo­dos­sa 1990-luvun lopus­sa. Ant­ti Hyryl­lä ja Veik­ko Vir­ta­sel­la oli ennes­tään koke­mus­ta Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urku­ra­ken­nus­pro­jek­tis­ta. Ant­ti Hyry oli ehdot­ta­nut, että kos­ka tar­vi­taan vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le hyviä aihei­ta, niin aloi­te­taan urku­jen­ra­ken­nus­kurs­sit. Antil­la oli koke­mus­ta urku­jen suun­nit­te­lus­ta tie­to­ko­neen avul­la.


Kylä on suu­ri sosi­aa­li­nen kek­sin­tö

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va loh­kai­si maa­kun­nal­li­sen kylien juh­la avaus­sa­nois­sa niin pis­tä­mät­tö­män vii­sau­den, että se jäi kaik­kien mie­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oijär­vel­lä nousi rai­vo opas­te­kylt­tien pois­ta­mi­ses­ta – Uima­ran­nan viral­li­suut­ta sel­vi­tel­lään kun­nas­sa

Oijär­ven asuk­kaat ja mök­ki­läi­set ovat rai­vos­tu­neet vene­sa­ta­ma ja uima­ran­ta-alue -kylt­tien katoa­mi­ses­ta. Sini­val­koi­set kyl­tit ovat sijain­neet sata­man tien­liit­ty­mäs­sä sekä Olha­van-, Yli-Iin- ja Oijär­ven­tiel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­liWat­ti on myy­nyt tuu­li­puis­ton Iis­tä

Tuu­liWat­ti Oy on myy­nyt kak­si tuu­li­puis­toa Poh­jois-Suo­mes­ta pää­oma­si­joit­ta­ja Aqui­la Capi­ta­lil­le. Yhtiöis­tä ei ker­ro­ta omis­ta­jaa vaih­ta­nei­den puis­to­jen sijain­tia, mut­ta toi­sen niis­tä ole­te­taan ole­van Iin Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to.