Kuivaniemi

Spurt­ti syö­pä­sai­rail­le lap­sil­le

Kui­va­joen kou­lu osal­lis­tui per­jan­tai­na syö­pä­sai­rai­den las­ten tuki­ta­pah­tu­maan eli Ryn­ke­by-juok­suun. Koko kou­lu esi­kou­lu­lai­sis­ta yhdek­säs­luok­ka­lai­siin, juok­si tai käve­li noin kilo­met­rin mit­tais­ta lenk­kiä. Mitään pak­koa ei ollut, ja kier­ros­ten­kin mää­rän sai vali­ta sen mukaan kuin voi­mia riit­ti. Tär­kein­tä oli vain osal­lis­tu­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuu­liWat­ti raken­taa jät­tia­kun Vii­na­mäen tuu­li­puis­toon

Tuu­liWat­ti Oy raken­taa Poh­jois­mai­den suu­rim­man säh­kö­va­ras­ton Iin Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton yhtey­teen. Simon kun­nan puo­lel­le sijoit­tu­va kuu­den kon­tin ja kuu­den megawa­tin suu­rui­nen jät­tiak­ku on kool­taan ja tehol­taan kol­min­ker­tai­nen aiem­piin vas­taa­viin säh­kö­va­ras­toi­hin ver­rat­tu­na. Akkuin­ves­toin­nin arvo on 3,5 mil­joo­naa euroa.

Lue lisää

EU-vaa­lit – mitä, mis­sä, mil­loin?

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 26.5. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa kes­ki­vii­kos­ta 15. tiis­tai­hin 21.5. ja ulko­mail­la 15.–18.5. Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jon­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 20

Hau­ki­pu­dasMa: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­li-papri­ka-per­sil­ja­sa­laat­ti, kas­vis-soi­ja­stro­ga­nof. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­vuo­ri-tomaat­ti­sa­laat­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan vuo­ka, peru­na­so­se, puna­juu­ri, kaa­li-per­sik­ka­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka. To: puu­ro, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, mar­ja­kiis­se­li. Pe: uuni­mak­ka­ra, peru­na­so­se, jää­vuo­ri-ana­nas­sa­laat­ti, kurk­kusa­laat­ti, pork­ka­na­nap­pi.

Lue lisää

Kui­va­jo­ki kai­paa kun­nos­ta­mis­ta – Kui­va­jo­ki saa oma vesien­suo­je­luoh­jel­man­sa

Kui­va­joel­le on val­mis­tu­mas­sa vesien­suo­je­luoh­jel­ma. Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­nan vuo­si­ko­kous sai ennak­ko­tie­toa luon­nos­vai­hees­sa ole­vas­ta ohjel­mas­ta ja sitou­tuu sii­hen. Vesien­suo­je­luoh­jel­ma pal­jas­taa muun muas­sa, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­veys­asiat, kou­lu­kul­je­tuk­set ja äänes­ty­sa­lu­eet puhut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja – Talou­den tasa­pai­no­tus käsit­te­lys­sä

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män Iitä ja Kui­va­nie­meä kos­ke­van talou­den tasa­pai­not­ta­mis­esi­tyk­sen uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Samoin palau­tet­tiin yksi­mie­li­ses­ti sel­vi­tet­tä­väk­si kun­nan työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veys­huol­to ja muut etuu­det.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 19

Hau­ki­pu­das Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: sie­men­lei­vi­tet­ty sei, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­keit­to. To: Euroop­­pa-päi­­vä: mous­sa­ka,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­han­ke vaa­ti ana­lyyt­tis­ta tar­kas­te­lua

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on anta­nut lausun­ton­sa Iin Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­keen yva-suun­ni­tel­mas­ta sekä osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta. ELY-kes­kus kiin­nit­tää huo­mio­ta monis­sa lausun­nois­sa ja mie­li­pi­teis­sä tuo­tuun näke­myk­seen, että han­ke on var­sin laa­ja ja vaih­toeh­to 1 on oleel­li­ses­ti laa­jem­pi kuin maa­kun­ta­kaa­van mukai­set tuu­li­voi­ma-alue­va­rauk­set kaa­vas­sa.


Haus­kaa vap­pua kai­kil­le!!

Ran­ta­poh­jan väki toi­vot­taa hyvää vap­pua koko luki­ja­kun­nal­leen ja kai­kil­le alu­een ihmi­sil­le! Vapun jäl­keen Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy per­jan­tai­na 3.5.


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 18

Hau­ki­pu­das Ma: jau­he­li­ha­keit­to, juus­to, tuo­re­pa­la, pur­­jo-peru­­na­­so­­se­­keit­­to. Ti: nakit ja muusi, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa, kas­vis­pyö­ryk­kä, munk­ki. To: kah­den kalan keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, tomaat­ti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus