Oulun­kaa­ri toi­voo ikäih­mis­ten käyt­tä­vän asiointiapua

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä on laa­ti­nut koro­na­vi­rus­oh­jeis­tuk­sen yli 70-vuo­tiail­le. Kun­tayh­ty­mä kehot­taa pyy­tä­mään roh­keas­ti asioin­tia­pua suku­lai­sil­ta, naa­pu­reil­ta ja ystä­vil­tä. Myös yri­tys­ten kotiin­kul­je­tus­ta ja vas­taa­via pal­ve­lui­ta neu­vo­taan hyö­dyn­tä­mään mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Pal­ve­lut saat­ta­vat olla mak­sul­li­sia. Monet kau­pat ovat myös jär­jes­tä­neet eril­li­siä asioin­tiai­ko­ja yli 70-vuo­tiail­le. Nii­tä kan­nat­taa hyö­dyn­tää, mikä­li asioin­tia­pua ei ole saatavilla.

Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la on lis­ta kaup­pa-apua ja ravin­to­loi­den kotiin­kul­je­tus­ta jär­jes­tä­vis­tä tahois­ta. Hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nän kokoa­ma lis­ta löy­tyy osoit­tees­ta https://www.ii.fi/ajankohtaista/kauppa-apua-ja-ravintoloiden-kotiinkuljetusta.

Val­tio­neu­vos­to on ohjeis­ta­nut yli 70-vuo­tiai­ta vält­tä­mään lähi­kon­tak­te­ja mui­den ihmis­ten kans­sa mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Myös liik­ku­mis­ta kodin ulko­puo­lel­la ja kokoon­tu­mi­sia mui­den kans­sa on syy­tä vält­tää. Ulkoil­la voi nor­maa­lis­ti. Jos asioin­ti on vält­tä­mä­tön­tä teh­dä itse, tulee nou­dat­taa eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ja säi­lyt­tää vähin­tään met­rin etäi­syys toi­siin ihmi­siin. Oulun­kaa­rel­ta muis­tu­te­taan, että useim­mi­ten joku muu voi hoi­taa myös apteek­ki­asiat, kun asiak­kaan Kela-kort­ti on muka­na. Aptee­kis­ta voi kysyä neu­vo­ja asiasta.

Syy­nä lähi­kon­tak­tien vält­tä­mi­seen on 70-vuo­tiai­den suu­rem­pi ris­ki saa­da koro­na­vi­ruk­ses­ta vaka­via, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via oirei­ta. Jos mui­den ihmis­ten tapaa­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, tulee vält­tää kät­te­lyä, halaa­mis­ta ja mui­ta lähi­kon­tak­te­ja, mikä­li ne eivät ole hoi­don ja huo­len­pi­don tur­vaa­mi­sek­si vält­tä­mät­tö­miä esi­mer­kik­si hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le. Suku­lai­siin, ystä­viin ja tut­ta­viin voi pitää yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai mui­den etäyh­teyk­sien avul­la. Oulun­kaa­rel­ta muis­tu­te­taan, että las­ten­lap­sia ei myös­kään kan­na­ta täs­sä tilan­tees­sa ottaa hoitoon.

Sosi­aa­li­huol­to- ja vam­mais­pal­ve­lu­lain perus­teel­la myön­ne­tyt pal­ve­lut ovat poik­keus­ti­lan­tees­sa­kin edel­leen voi­mas­sa ja nii­tä saa käyt­tää. Mikä­li arjes­sa tulee vas­taan ongel­mia esi­mer­kik­si kaup­pa-asioin­neis­sa tai talou­del­li­ses­sa toi­meen­tu­los­sa, apua saa Oulun­kaa­ren alu­eel­li­sis­ta pal­ve­luoh­jauk­sen nume­rois­ta. Niis­sä kar­toi­te­taan ensin, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta tar­vi­taan ja mil­lai­nen tilan­ne on. Pal­ve­luoh­jauk­sen puhe­lin­nu­me­ro Iis­sä on arki­sin 050 3950 494.

Oulun­kaa­ri tar­jo­aa myös pal­ve­lu­tar­vear­vioon ja hoi­to-ja pal­ve­lusuun­ni­tel­maan perus­tu­via tuki- ja tur­val­li­suus­lait­tei­ta mak­sut­ta koti­hoi­don asiak­kail­leen, mikä­li nii­den avul­la voi­daan vähen­tää koti­hoi­don pal­ve­lui­den käyt­töä. Lait­tei­ta voi­daan tar­jo­ta mak­sul­li­se­na käyt­töön myös niil­le ikään­ty­neil­le, jot­ka halua­vat lait­teen esi­mer­kik­si tuke­maan sosi­aa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä ja yhtey­den­pi­toa mui­hin. Täl­lai­sia lait­tei­ta ovat muun muas­sa Evon­dos-lää­ke­ro­bot­ti, joka annos­te­lee ikään­ty­neen lääk­keet tur­val­li­ses­ti lää­kä­rin ohjei­den mukaan sekä Hoi­va­Touch- video­pal­ve­lu­pää­te, jol­la mah­dol­lis­tuu yhtey­den­pi­to ikään­ty­neen sekä omai­sen ja koti­hoi­don kans­sa ja jon­ka avul­la voi osal­lis­tua eri­lai­siin ryh­mäis­tun­toi­hin. Lisäk­si tar­jol­la on eri­lai­sia tur­va­rat­kai­su­ja, esi­mer­kik­si pai­kan­ta­van ran­nek­keen sisäl­tä­vä tur­va­pu­he­lin ja Min­nan Avun Tur­vas­sa koto­na ‑pal­ve­lu sekä Senior­te­kin ”kukkatolppa”-järjestelmä etä­seu­ran­taa varten.