Iis­sä vii­si var­mis­tet­tua koro­na­tar­tun­taa

THL:n val­ta­kun­nal­li­sen kart­ta­so­vel­luk­sen mukaan Iis­sä on tähän päi­vään men­nes­sä todet­tu vii­si var­mis­tet­tua koro­na­tar­tun­taa. Kart­ta­so­vel­luk­ses­ta voi tar­kas­tel­la tar­tun­ta­tie­to­ja alueit­tain ja kun­nit­tain. Kun­ta mai­ni­taan lis­tauk­ses­sa, mikä­li labo­ra­to­rio­tes­tein todet­tu­ja tar­tun­to­ja on kun­nas­sa vii­si tai enem­män.

Oulun­kaa­ri kun­tayh­ty­mäs­tä muis­tu­te­taan, että koro­na­vi­ruk­sen tor­ju­mi­seen liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia on edel­leen syy­tä nou­dat­taa huo­lel­li­ses­ti. Yli­mää­räi­siä sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja tulee vält­tää ja lisäk­si on muis­tet­ta­va hyvä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nia. Eri­tyi­ses­ti yli 70-vuo­tiai­den ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien on syy­tä nou­dat­taa annet­tu­ja ohjeis­tuk­sia ja esi­mer­kik­si pyy­tää asioin­tia­pua ystä­vil­tä, naa­pu­reil­ta tai omas­ta kun­nas­ta. Myös Oulun­kaa­ren alu­eel­li­sis­ta van­hus­pal­ve­lui­den pal­ve­luoh­jaus­nu­me­rois­ta saa apua.

Jos epäi­lee saa­neen­sa koro­na­vi­rusin­fek­tion, tilan­tees­sa ei ole kii­re ja on tär­ke­ää toi­mia har­ki­tus­ti. Ter­veys­kes­kuk­seen ei kan­na­ta läh­teä, vaan vält­tää yli­mää­räis­tä liik­ku­mis­ta ja kon­tak­te­ja. Ensim­mäi­nen yhtey­den­ot­to tulee vir­ka-aika­na teh­dä puhe­li­mit­se Oulun­kaa­ren ter­veys­a­se­mil­le, jois­sa arvioi­daan jat­ko­toi­men­pi­teet. Iin ja Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man vas­taan­o­ton puhe­lin­nu­me­ro on 08 5875 6500. Vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la yhtey­de­no­tot tulee teh­dä alu­eel­li­siin, ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti pal­ve­le­viin neu­von­ta­nu­me­roi­hin. Alu­eel­li­nen neu­von­ta­nu­me­ro Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on 08 315 2655.