Kel­lon­kar­ta­nos­sa käyn­nis­sä mit­ta­va perus­kor­jaus

Kellonkartanon päärakennuksen peruskorjauksen lisäksi viereen rakennetaan erillinen sauna- ja talousrakennus. Miljoonan euron hanke toteutetaan lahjoitusvaroin ja talkootyönä.

Kel­lon­kar­ta­non kris­til­li­ses­sä kurs­si­kes­kuk­ses­sa Kel­los­sa on käyn­nis­sä mit­ta­va perus­kor­jaus- ja raken­nus­han­ke, jon­ka kus­tan­nusar­vio on noin mil­joo­na euroa. Raa­mat­tuo­pis­ton­tiel­lä sijait­se­vaan vuon­na 1911 raken­net­tu idyl­li­nen pää­ra­ken­nus kun­nos­te­taan perus­teel­li­ses­ti ja vie­reen piha-alu­eel­le on val­mis­tu­mas­sa eril­li­nen sau­na­ra­ken­nus ja maa­läm­pö­kes­kus.

Kun­nos­tus­työt Kel­lon­kar­ta­nos­sa alkoi­vat vii­me syk­sy­nä, jol­loin hank­keel­le saa­tiin raken­nus­lu­pa. Vas­ti­kään pää­ra­ken­nuk­sen lat­tioi­ta on puret­tu ja uusit­tu. Tänä kevää­nä saa­tiin sovit­tua myös Oulun Veden kans­sa siir­to­vie­mä­riin liit­ty­mi­sen ehdois­ta, joten han­ke voi ede­tä ja toteu­tua suun­ni­tel­lus­ti.

– Työt on suun­ni­tel­tu toteu­tet­ta­vak­si kah­den vuo­den aika­na, mut­ta jos kaik­ki ete­nee sil­lä vauh­dil­la kuin mil­tä nyt näyt­tää, val­mis­ta voi tul­la jo kevääl­lä 2021, arvioi Yrjö Vil­hu­nen raken­nus­tii­mis­tä.

Kel­lon­kar­ta­non kiin­teis­tö on Suo­men Raa­mat­tuo­pis­ton Sää­tiön omis­ta­ma, mut­ta toi­min­nas­ta vas­taa pai­kal­li­nen yhdis­tys Kel­lon­kar­ta­non ystä­vät ry. Toi­min­ta poh­jau­tuu ev.lut. tun­nus­tuk­seen ja yhteis­työ­tä teh­dään seu­ra­kun­tien, monien herä­tys­liik­kei­den ja kris­til­lis­ten jär­jes­tö­jen kans­sa.

Kel­lon­kar­ta­nos­sa on jär­jes­tet­ty kesäi­sin juma­lan­pal­ve­luk­sia, lei­re­jä ja vii­kon­lop­pu­ta­pah­tu­mia. His­to­rial­li­ses­ti arvo­kas pää­ra­ken­nus on ollut nykyi­ses­sä käy­tös­sä vuo­des­ta 1962 läh­tien, jol­loin tila vihit­tiin kir­kol­li­seen käyt­töön.

Jo vuo­si­kym­me­niä elä­nyt unel­ma saa­da Kel­lon­kar­ta­no ympä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön sai tuul­ta sii­pien­sä alle kevääl­lä 2018, kun raa­mat­tuo­pis­to­sää­tiön työn ystä­vä lah­joit­taa mer­kit­tä­vän sum­man hank­keen toteut­ta­mi­sek­si. Jat­kos­sa koh­tee­seen kerä­tään edel­leen lah­joi­tus­va­ro­ja. Tal­koo­työn osuus hank­kees­ta on mer­kit­tä­vä, lisäk­si koh­tee­seen on pal­kat­tu yksi työn­te­ki­jä.

– Tähän men­nes­sä tal­koo­työ­tä on teh­ty jo arviol­ta 50 000 euron arvos­ta, kool­la on iso aktii­vi­nen poruk­ka, ker­too Yrjö Vihu­nen.

Hank­keen ete­ne­mi­nen on suun­ni­tel­tu siten, että uusi­tut­kin tilat oli­si­vat käy­tös­sä jo ensi kesä­nä, mikä­li se koro­na­ti­lan­teen takia on mah­dol­lis­ta. Kesän tilan­ne tapah­tu­mien osal­ta tar­ken­tuu myö­hem­min.

Kel­lon­kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­sen perus­teel­li­nen sanee­raus sisäl­tää ala­poh­jan ja ylä­poh­jan raken­tei­den purun ja uusi­mi­sen, vesi­kier­toi­sen läm­mi­tys­jär­jes­tel­män asen­ta­mi­sen, säh­köis­tyk­sen uusi­mi­sen, kat­to- ja ikku­na­työt sekä ylä­ker­ran sau­nao­sas­ton pur­ka­mi­sen. Eril­li­seen sau­na­ra­ken­nuk­seen sijoit­tuu myös maa­läm­pö­kes­kus ja ros­ka­ka­tos.

Vie­mä­röin­nin uusi­mi­nen sisäl­tää vie­mä­ri­pump­paa­mon, jol­la jäte­ve­det pum­pa­taan lähel­lä ran­ta­sau­naa kul­ke­vaan pai­ne­siir­to­vie­mä­riin. Vii­mei­ses­sä vai­hees­sa uusi­taan pää­ra­ken­nuk­sen ulko­pin­nat ja teh­dään ikku­na­työt.

Kel­lon­kar­ta­non ystä­vät ry:ssä on jäse­niä täl­lä het­kel­lä yli 300.

Pä䊊rakennuksen lat­tian aukai­su ja raken­tei­den uusi­mi­nen tehdŠŠään pŠŠääosin talkootyšnŠä. Pal­kat­tu­na koh­tees­sa on kevä䊊lläŠ yksi ammat­ti­mies.