Koro­na kas­vat­taa verk­ko­lii­ken­net­tä ja muut­taa kii­re­ai­ko­ja – Miten sujuu etäarki?

Rantapohjan alueellakin osalla etäyhteydet toimivat kiitettävästi, mutta osalla takkuaa kestämättömästi.

Monet teke­vät täl­lä het­kel­lä työ­tään etäyh­teyk­sien kaut­ta koto­aan. Useat yrit­tä­vät tul­la toi­meen karan­tee­nin omai­sis­sa olo­suh­teis­sa hoi­taen samal­la arki­sia asioi­taan netin kaut­ta. Se, mil­lai­nen net­tiyh­teys on eri alueil­la mah­dol­li­nen, mää­rit­tää pal­jol­ti sen, miten työs­ken­te­ly tai asioin­ti netin väli­tyk­sel­lä onnis­tuu. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la var­sin­kin syr­jä­seu­duil­la puhe­lin- ja net­tiyh­tey­det ovat vie­lä suu­rel­ta osin luvat­to­man huo­nol­la tolal­la. Pahim­mil­laan ihmi­nen jää… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus