Kalaa istu­te­taan Yli­kii­min­gis­sä heti jäi­den läh­det­tyä

Vaaralampi on suosittu kalastuspaikka Ylikiimingissä. Nyt odotetaan jäiden lähtöä, jotta kalastuskausi voi taas alkaa. (Arkisto: Teea Tunturi)

Yli­kii­min­gin Ter­va­lam­mil­le ja Vaa­ra­lam­mil­le pääs­tään istut­ta­maan joka­ke­väi­seen tapaan kir­jo­loh­ta heti jäi­den läh­det­tyä. Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lu­een puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio ker­too, että jäi­den läh­töä saa­daan tosin odo­tel­la täl­lä tie­toa pit­käl­le tou­ko­kuun puo­lel­le.

– Pyy­sim­me THL:ltä ohjeis­tuk­sen kalas­tus- ja kotai­lu­asioi­hin nyt koro­na­ti­lan­tees­sa, ja saim­me tie­don, että istu­tuk­set voi­daan toteut­taa nor­maa­lis­ti. Ohjeek­si annet­tiin, että kodal­la ei saa ker­ral­la olla ker­ral­laan viit­tä hen­ki­löä enem­pää. Lai­tam­me kota- ja laa­vu­pai­koil­le myös desin­fioin­ti­pis­teet kalas­tus­kau­den alus­sa.

Kir­jo­loh­ta istu­te­taan lam­mil­le sekä Kii­min­ki­jo­keen kau­den alet­tua vii­koit­tain. Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue on osta­nut itsel­leen säi­liön, jol­la kalan kul­je­tuk­sia voi­daan hoi­taa suju­vam­min riip­pu­mat­ta ulko­puo­li­sis­ta toi­mi­tus­ajois­ta.

Kalas­tusa­lu­eel­la on toi­vee­na, että pian pääs­täi­siin jo istut­ta­maan tai­men­ta, jota ei vie­lä ole saa­tu kas­vat­ta­moi­den parin vuo­den takai­sen tau­ti­ti­lan­teen vuok­si.

– Kalas­tus­kun­tia odot­taa pot­ti tur­ve­tuot­ta­jien mak­sa­mia kor­vaus­ra­ho­ja, jot­ka on tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si ainoas­taan tai­me­nen istu­tuk­siin. Nyt on jem­mas­sa jo parin vuo­den rahat. Toi­saal­ta on käyn­nis­sä aloi­te, jot­ta raho­ja voi­tai­siin käyt­tää myös kir­jo­lo­hen istu­tuk­siin, Mart­ti­la-Tor­nio sanoo.

Kii­min­ki­joel­la on vireil­lä myös han­ke, jos­sa tar­koi­tus on jo hyvin pian­kin pääs­tä mer­kit­se­mään muun muas­sa kota- ja laa­vu­paik­ko­ja sekä ran­tau­tu­mis­paik­ko­ja ja kul­ku­reit­te­jä niin, että pai­kat löy­ty­vät hel­pom­min.

– Uskon, että tätä­kin työ­tä pääs­tään teke­mään lop­pu­jen lumien sulet­tua.

Jokia­lu­een digi­kart­ta val­mis­tui vii­me syk­sy­nä, se löy­tyy osoit­tees­ta kiiminkijoki.fi vali­kos­ta kar­tat ja rei­tit.