Iin koro­na­ta­paus­ten tar­tun­ta­ket­jut sel­vi­tet­ty

Iin kun­nan alu­eel­la eili­seen men­nes­sä var­mis­tet­tu­jen vii­den koro­na­vi­rus­tar­tun­nan tar­tun­ta­ket­jut ja altis­tu­neet on pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­tä ker­ro­taan, että tar­tun­nat on todet­tu yksit­täi­sis­sä koti­ta­louk­sis­sa ja altis­tu­mis­ta on tapah­tu­nut per­he­pii­ris­sä. Täs­tä joh­tuen uusia sai­ras­tu­mi­sia on ilmaan­tu­nut per­hei­den sisäl­lä. Altis­tu­neet on ase­tet­tu karan­tee­niin. Karan­tee­nis­sa ole­vien voin­tia seu­ra­taan aktii­vi­ses­ti ja tar­vit­taes­sa ote­taan lisä­näyt­tei­tä. Karan­tee­ni­toi­men­pi­teet ovat olleet tehok­kai­ta, eikä vaa­raa infek­tion laa­jem­mas­ta leviä­mi­ses­tä näis­sä tapauk­sis­sa Oulun­kaa­ren mukaan ole.

Iin alu­een pal­ve­lu- tai hoi­va­ko­deis­sa ei ole todet­tu koro­na­tar­tun­to­ja. Tar­tun­to­ja ei ole todet­tu myös­kään kou­luis­sa eikä päi­vä­ko­deis­sa.

Oulun­kaa­ri on ohjeis­ta­nut omia ja kun­nan yksi­köi­tä sekä yksi­tyi­siä pal­ve­lun­tuot­ta­jia koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­seen liit­ty­vis­tä toi­men­pi­teis­tä, esi­mer­kik­si tehos­te­tus­ta sii­vouk­ses­ta ja hen­ki­lö­kun­nan infek­tioi­den tor­jun­taan liit­ty­vis­tä hygie­niaoh­jeis­ta ja suo­jai­mien käy­tös­tä.

Oulun­kaa­ri muis­tut­taa, että koro­na­vi­ruk­sen tor­ju­mi­seen liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia on edel­leen syy­tä nou­dat­taa huo­lel­li­ses­ti. Yli­mää­räi­siä sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja tulee vält­tää ja lisäk­si on muis­tet­ta­va hyvä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nia. Eri­tyi­ses­ti yli 70-vuo­tiai­den ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien on syy­tä nou­dat­taa annet­tu­ja ohjeis­tuk­sia ja esi­mer­kik­si pyy­tää asioin­tia­pua ystä­vil­tä, naa­pu­reil­ta tai omas­ta kun­nas­ta. Myös Oulun­kaa­ren alu­eel­li­sis­ta van­hus­pal­ve­lui­den pal­ve­luoh­jaus­nu­me­rois­ta saa apua.