Iin kun­ta voi myön­tää kou­lu­lai­sil­le ate­ria­kor­vaus­ta

Iin kun­ta myön­tää ate­ria­kor­vaus­ta esi- ja perus­o­pe­tuk­sen oppi­lail­le huol­ta­jien talou­del­li­sen tilan­teen niin vaa­ties­sa. Kor­vauk­sen suu­ruus on kol­me euroa oppi­las­ta koh­den kou­lu­päi­vil­tä ajal­la 18.3.2020–13.5.2020. Ate­ria­kor­vauk­sen mak­sa­mi­nen toteu­te­taan mak­suo­soi­tuk­se­na alu­een ruo­ka­kaup­poi­hin. Kor­vauk­sen mak­sa­mis­ta var­ten huol­ta­jan tuli keho­tuk­sen mukaan eili­seen men­nes­sä ilmoit­taa sen tar­pees­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le. Ope­tuk­sen jär­jes­tä­jä toi­mit­taa mak­suo­soi­tuk­set alu­een lähi­kaup­poi­hin. Huol­ta­jat voi­vat käy­dä valit­se­mas­saan iiläi­ses­sä ruo­ka­kau­pas­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus