Toi­mit­ta­jal­ta: Kesä­ta­pah­tu­mat perut­tu? Toi­vot­ta­vas­ti ei

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kesän hui­pen­tu­ma on monel­le ollut kesä­ta­pah­tu­ma. Joko sii­hen osal­lis­tu­mi­nen tai se, että on voi­nut olla muka­na sel­lai­sen jär­jes­te­lyis­sä. Suo­mes­sa on jo perut­tu luke­ma­ton mää­rä keväi­siä – ja kesän­kin – tapah­tu­mia, mut­ta nyt koro­nan aiheut­ta­ma kokoon­tu­mis­kiel­to alkaa vai­kut­taa myös perin­teis­ten kesä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Asias­ta ker­rot­tiin tiis­tai­na 7.4. Rantapohjassa.

Eri­tyi­ses­ti hei­nä­kuul­le kes­kit­ty­neet tapah­tu­mat ovat mer­kin­neet monel­le yhtei­söl­li­syyt­tä, johon ei arjes­sa pys­ty. Monin pai­koin ne ovat yhtei­sön voi­main­pon­nis­tus, jol­la on voi­tu osoit­taa pai­kal­lis­ta kykyä yhteis­työ­hön. Kesä­ta­pah­tu­mis­sa on tavat­tu tut­tu­ja vuo­sien takaa, ja monet kesä­vie­raat ja mök­ki­läi­set ovat pääs­seet mais­ta­maan pait­si pai­kal­li­sia herk­ku­ja myös pitä­mään sitei­tä yllä enti­siin koti­kul­miin­sa. Monil­le kesä­mark­ki­noil­la toi­mi­vil­le yrit­tä­jil­le kesän mark­ki­nat ja tapah­tu­mat ovat mer­kin­neet vuo­den par­hain­ta myyntiaikaa.

Mut­ta kehen voi­si vedo­ta, että kesän tapah­tu­mat saa­tai­siin kokea tule­va­na­kin suve­na. Koro­na­vi­ruk­seen vai­ko Suo­men hal­li­tuk­seen. Ehkä voim­me vain toi­voa, että koro­na­kiel­lot voi­daan pois­taa vii­meis­tään juhan­nuk­seen men­nes­sä ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­jil­lä riit­tää uskoa ja toi­voa sekä ener­gi­aa toi­mia nopeas­ti kiel­to­jen pää­tyt­tyä. Ja kyl­lä­hän Suo­mes­sa kesä jat­kuu par­haas­sa tapauk­ses­sa elo­kuun lop­puun saakka.

P.S. Joku aina pär­jää poik­keus­o­lois­sa­kin ja sii­hen kiin­ni­te­tään huo­mio­ta vii­meis­tään vai­kei­den aiko­jen pää­tyt­tyä. Eräät säh­köyh­tiöt ovat jo las­ke­neet siir­to­hin­to­jaan ja tul­leet vas­taan koro­nan aiheut­ta­mis­sa vai­keuk­sis­sa ole­via koti­ta­louk­sia ja yri­tyk­siä. Sel­vää hin­nan­alen­nus­ta en kui­ten­kaan ole havain­nut teh­dyn tääl­lä poh­joi­ses­sa. Kulut­ta­jan kan­nat­taa nyt kil­pai­lut­taa myös säh­kön­sä uudel­leen, sil­lä säh­kön tuk­ku­hin­nat ovat jopa romah­ta­neet. Se mer­kit­see sitä, että säh­kön välit­tä­jä tie­naa kulut­ta­jal­la aiem­paa enem­män, jos asia­kas ei huo­maa vaa­tia hin­nan alen­ta­mis­ta tai kil­pai­lut­taa sopimustaan.