Päät­tä­jäl­tä: Kui­tua kaupunkilaisille

Koro­na­vi­rus on muut­ta­nut arkeam­me nopeam­min ja voi­mak­kaam­min kuin kukaan uskal­si arva­ta, vaik­ka virus­pan­de­mia on ollut toden­nä­köi­sin uhka­te­ki­jä maa­il­man­jär­jes­tyk­sel­le jo vuo­si­kym­me­net. Rajat, kou­lut ja oppi­lai­tok­set ovat kiin­ni ja töi­tä teh­dään etä­nä niin pal­jon kuin mahdollista.

Eri­lai­set lau­ta­kun­nat, hal­li­tuk­set, joh­to­ryh­mät ja muut toi­mie­li­met kokoon­tu­vat laa­jas­ti digi­so­vel­lus­ten avul­la. Iso­van­hem­pia, suku­lai­sia ja ystä­viä tava­taan ver­kos­sa, kos­ka fyy­sis­tä kon­tak­tia yri­te­tään vält­tää vii­mei­seen saak­ka. Kaik­ki tämä tar­vit­see onnis­tuak­seen toi­mi­via, riit­tä­viä ja var­mo­ja tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä, asui­pa sit­ten maa­seu­dul­la tai kaupungissa.

Tek­no­lo­gia­kau­pun­ki­na tun­net­tu Oulu on ollut mones­sa suh­tees­sa edel­lä­kä­vi­jä tek­no­lo­gi­sis­sa rat­kai­suis­sa, esi­merk­ke­jä löy­tyy niin kou­lu­maa­il­mas­ta kuin vaik­ka­pa lii­ken­ne­va­lo­jen ohjausjärjestelmästä.

Maa­il­mal­ta on jopa tul­tu ihas­te­le­maan äly­käs­tä Oulua. Erääs­sä suh­tees­sa Oulu on kui­ten­kin vaa­ras­sa jää­dä tai on jo jää­nyt pahas­ti jäl­keen jopa pie­nem­piä naa­pu­rei­taan. Se nimit­täin jar­rut­taa tai vähin­tään­kin hidas­te­lee valo­kui­tu­yh­teyk­sien raken­tu­mi­ses­sa alueilleen.

Syn­nyin­kau­pun­gis­sa­ni Pudas­jär­vel­lä kui­tu­yh­tey­det ovat tar­jol­la jo lähes jokai­seen pirt­tiin, samoin esi­mer­kik­si Muhok­sel­la ja Utajärvellä.

Jat­ku­vas­ti kas­va­vien data­mää­rien vuok­si mobii­liyh­tey­det eivät ole riit­tä­viä Oulus­sa­kaan, vaan kau­pun­kiin tar­vi­taan esi­mer­kik­si sään- ja tie­to­lii­ken­ne­mää­rien vaih­te­lu­ja parem­min kes­tä­vät kui­tu­yh­tey­det. Poik­keus­o­lot ja run­sas etä­työs­ken­te­ly ovat osoit­ta­neet tämän todek­si monil­la alueil­la Oulussa.

Eikö­hän ote­ta täs­tä surul­li­ses­ta ja erit­täin vaka­vas­ta koro­na­pan­de­mias­ta jotain posi­tii­vis­ta­kin mukaan ja lyö­dä riit­tä­vät pää­tök­set pöy­tään, että kau­pun­ki­lai­sil­le voi­daan jat­kos­sa tar­jo­ta laa­jas­ti nopeat kuituyhteydet.

Vii­sain­ta lie­nee toi­mia kuten naa­pu­rit­kin ja perus­taa kau­pun­gil­le oma kui­tu­yh­tiö, joka ottaa hom­man hoi­taak­seen. Raken­ta­mi­seen saa tiet­tä­väs­ti mer­kit­tä­viä tukia eri lähteistä.

Koro­na­ti­lan­ne Suo­mes­sa on vie­lä hal­lin­nas­sa, vaik­ka jot­kut ovat jo lähei­sen­sä vali­tet­ta­vas­ti menet­tä­neet. Todel­li­nen tes­ti on kui­ten­kin vie­lä edessäpäin.

Vii­me päi­vi­nä ver­kos­sa levin­nees­sä hie­nos­sa videos­sa 94-vuo­tias sota­ve­te­raa­ni tote­aa: “Yhdes­sä rin­ta­mas­sa tämä­kin tais­te­lu voi­te­taan vielä.”

Lau­ri Nikula
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta, vpj.
vara­kan­san­edus­ta­ja
Kes­kus­ta