Iin kun­ta tukee elin­kei­noe­lä­mää – Toi­voo myös kun­ta­lais­ten suo­si­van pai­kal­lis­ta

Iin kunta vetoaa kaikkiin kuntalaisiin ja yrityksiin, että ostoksia suunnattaisiin mahdollisimman paljon paikallisiin yrityksiin.

Iin kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt useis­ta tuki­toi­men­pi­teis­tä, joi­den avul­la voi­daan aut­taa paik­ka­kun­nan yri­tyk­siä sel­viy­ty­mään koro­na­krii­sin yli. Kaik­ki kun­nan yri­tyk­set soi­te­taan läpi ja var­mis­te­taan, että niis­sä on tie­to tukien saa­ta­vuu­des­ta ole­mas­sa. Kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan 2000 euron yksi­ny­rit­tä­jä­tuen käsit­te­lyyn. Pää­tök­set tuen myön­tä­mi­ses­tä teke­vät kun­nan­joh­ta­ja ja hal­lin­to­joh­ta­ja. Kun­nan han­kin­to­jen osal­ta kun­nan yksi­köt aikais­ta­vat mah­dol­li­suuk­sien mukaan täl­le vuo­del­le suun­ni­tel­tu­ja, vält­tä­mät­tö­mik­si kat­so­mi­aan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus