Artikkelit joiden kirjoittaja on . .

Iiläi­siä kut­su­taan tor­ju­maan vieraslajeja

Iiläi­siä kan­nus­te­taan tun­nis­ta­maan ja hävit­tä­mään hai­tal­li­sia vie­ras­la­je­ja. Iin kir­jas­to ja Iin Ympä­ris­töyh­dis­tys jär­jes­tä­vät ensi tors­tai­na Viek­kaat vie­ras­la­jit, kieh­to­vat kuk­ka­ke­dot ‑tilai­suu­den, jos­sa neu­vo­taan vie­ras­la­jien tun­nis­ta­mi­ses­sa ja kit­ke­mi­ses­sä, pereh­dy­tään vie­ras­la­je­ja kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön ja anne­taan vink­ke­jä kedot­ta­mi­seen eli kuk­ka­ke­to­jen perus­ta­mi­seen. Lisäk­si ker­ro­taan Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ja Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton jär­jes­tä­mäs­tä Soo­lo­tal­koot-kam­pan­jas­ta, johon myös Iin kun­ta osallistuu.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan kirk­ko­hau­ta­museo avau­tuu kir­kon täyt­täes­sä 260 vuotta

Hau­ki­pu­taan kir­kon alle teh­tyi­hin hau­tauk­siin pää­see tutus­tu­maan hau­ta­museos­sa, joka ava­taan kir­kos­sa sun­nun­tai­na 18. syys­kuu­ta. Tuol­loin vie­te­tään Hau­ki­pu­taan kir­kon 260-vuotisjuhlaa.

Hau­ki­pu­taan kir­kon enti­seen sakas­ti­huo­nee­seen perus­te­tus­sa museos­sa on tie­toa kir­kon alla ole­vien ark­ku­jen sijain­nis­ta ja nii­hin hau­da­tuis­ta vai­na­jis­ta sekä valo­ku­via kir­kon alla teh­dyis­tä löy­dök­sis­tä. Lisäk­si museos­sa ker­ro­taan kirk­ko­hau­tauk­sien aikai­ses­ta hautauskulttuurista.
Esko Tavia, Jari-Juk­ka Joke­la ja Soin­tu Vei­vo Oulun­kaa­ren puheenjohtajat

Oulun­kaa­ren tuo­re yhty­mä­val­tuus­to valit­si puheen­joh­ta­jak­seen simo­lai­sen Esko Tavian. Ensim­mäi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin pudas­jär­ve­läi­nen Kai­sa Niva­la ja toi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vaa­la­lai­nen Rei­jo Virkkunen.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kokoo­mus koolla

Sun­nun­tai­na Oulus­sa pide­tys­sä Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kokoo­muk­sen syys­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­tiin sään­tö­mää­räi­set asiat sekä teh­tiin hen­ki­lö­va­lin­nat vuo­del­le 2021. Pii­ri­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Tomi Kais­mo, jol­le kausi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus