Artikkelit joiden kirjoittaja on . .

Kun­nan asioin­ti­pis­te muut­ti

Iin kun­nan asioin­ti­pis­te on muut­ta­nut kun­nan­vi­ras­tol­ta Iisi-aree­­nan aulaan osoit­tee­seen Kisa­tie 2B. Asioin­ti­pis­tees­tä saa yleis­neu­von­taa ja jul­kis­hal­lin­non viran­omais­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tys­ti yhdes­tä pai­kas­ta.…

Lue lisää

Oijär­ven Nuo­ri­so­seu­ra on Oulun Seu­dun Lea­de­rin vuo­den pai­kal­li­nen kehit­tä­jä

Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen valit­se­ma vuo­den pai­kal­li­nen kehit­tä­jä on Oijär­ven Nuo­ri­so­seu­ra Iis­tä. Vali­tes­saan vuo­den pai­kal­lis­ta kehit­tä­jää hal­li­tus on huo­mioi­nut moni­puo­li­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Valin­to­ja ja kat­sauk­sia val­tuus­tos­sa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­na seu­dul­li­sen jäte­huol­to­jaos­ton perus­ta­mi­ses­ta ja nime­si sii­hen jäse­net. Puheen­joh­ta­jak­si nimet­tiin Jor­ma Les­ke­lä ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Jark­ko Ruot­ti­nen. Jaos­ton.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäi­set tai­de­kum­mit on valit­tu

Läh­de! Tai­tees­ta osal­li­suut­ta -hank­keen ensim­mäi­si­nä tai­de­kum­mei­na aloit­ta­vat kuva­tai­tei­li­ja Marian­ne Luk­ka­ri­nen, muusik­ko Osmo Hako­sa­lo sekä kuva- ja media­tai­tei­li­ja Tuo­mo Kan­gas­maa. Tai­de­kum­mien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ihmi­se­nä lähim­mäi­sil­lem­me

Ihmi­nen elää koko ikän­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa itseen­sä ja mui­hin. Mones­ti kui­ten­kin unoh­tuu, että sisäi­nen hyvin­voin­tim­me tila hei­jas­tuu meis­tä ulos vai­kut­taen siten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAbit etä­ope­tuk­seen

Oulun päi­vä­lu­kiot siir­ty­vät 3. ja 4. vuo­si­kurs­sien ope­tuk­ses­sa etä­ope­tuk­seen ajal­le 31.8.–2.10. Etä­ope­tuk­seen siir­ry­tään, jot­ta mini­moi­daan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vien opis­ke­li­joi­den tau­ti­ris­ki. Samal­la…