Artikkelit joiden kirjoittaja on . .


Esko Tavia, Jari-Juk­ka Joke­la ja Soin­tu Vei­vo Oulun­kaa­ren puheenjohtajat

Oulun­kaa­ren tuo­re yhty­mä­val­tuus­to valit­si puheen­joh­ta­jak­seen simo­lai­sen Esko Tavian. Ensim­mäi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin pudas­jär­ve­läi­nen Kai­sa Niva­la ja toi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vaa­la­lai­nen Rei­jo Virkkunen.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kokoo­mus koolla

Sun­nun­tai­na Oulus­sa pide­tys­sä Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kokoo­muk­sen syys­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­tiin sään­tö­mää­räi­set asiat sekä teh­tiin hen­ki­lö­va­lin­nat vuo­del­le 2021. Pii­ri­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Tomi Kais­mo, jol­le kausi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ei pysäyt­tä­jää Toh­ve­li­rois­toil­le Iin visassa

Iin Järk­kä­vi­san istun­to oli jäl­leen jän­nit­tä­vä ja pien­tä poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta tasai­nen. Vajaa­mie­hi­nen Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tys kom­pu­roi alku­vai­hees­sa itsen­sä kär­ki­ka­hi­nois­ta. Saldo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan asioin­ti­pis­te muutti

Iin kun­nan asioin­ti­pis­te on muut­ta­nut kun­nan­vi­ras­tol­ta Iisi-aree­­nan aulaan osoit­tee­seen Kisa­tie 2B. Asioin­ti­pis­tees­tä saa yleis­neu­von­taa ja jul­kis­hal­lin­non viran­omais­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tys­ti yhdes­tä paikasta.…