Artikkelit joiden kirjoittaja on . .

Oijär­ven Nuo­ri­so­seu­ra on Oulun Seu­dun Lea­de­rin vuo­den pai­kal­li­nen kehittäjä

Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen valit­se­ma vuo­den pai­kal­li­nen kehit­tä­jä on Oijär­ven Nuo­ri­so­seu­ra Iis­tä. Vali­tes­saan vuo­den pai­kal­lis­ta kehit­tä­jää hal­li­tus on huo­mioi­nut monipuolisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Valin­to­ja ja kat­sauk­sia valtuustossa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­na seu­dul­li­sen jäte­huol­to­jaos­ton perus­ta­mi­ses­ta ja nime­si sii­hen jäse­net. Puheen­joh­ta­jak­si nimet­tiin Jor­ma Les­ke­lä ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Jark­ko Ruot­ti­nen. Jaoston.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäi­set tai­de­kum­mit on valittu

Läh­de! Tai­tees­ta osal­li­suut­ta ‑hank­keen ensim­mäi­si­nä tai­de­kum­mei­na aloit­ta­vat kuva­tai­tei­li­ja Marian­ne Luk­ka­ri­nen, muusik­ko Osmo Hako­sa­lo sekä kuva- ja media­tai­tei­li­ja Tuo­mo Kan­gas­maa. Taidekummien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ihmi­se­nä lähimmäisillemme

Ihmi­nen elää koko ikän­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa itseen­sä ja mui­hin. Mones­ti kui­ten­kin unoh­tuu, että sisäi­nen hyvin­voin­tim­me tila hei­jas­tuu meis­tä ulos vai­kut­taen siten.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAbit etä­ope­tuk­seen

Oulun päi­vä­lu­kiot siir­ty­vät 3. ja 4. vuo­si­kurs­sien ope­tuk­ses­sa etä­ope­tuk­seen ajal­le 31.8.–2.10. Etä­ope­tuk­seen siir­ry­tään, jot­ta mini­moi­daan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vien opis­ke­li­joi­den tau­ti­ris­ki. Samalla…Van­ho­ja kuvia Iistä

Iiläi­nen Sal­me Nie­mi oli luke­nut Ran­ta­poh­jas­ta (4.6.2020) jut­tua Lin­­ja-auto­yh­­tiö V. Ala­mäes­tä, joka on toi­mi­nut 95 vuot­ta. Jutus­sa oli kuva 25-vuotiaasta…