IiLo­ve-kon­sert­tiin toi­ve­lau­lut haus­sa nyt

Kuva vuoden 2017 IiLove-konsertista, jossa huilingin näyttämön katsomo täyttyi yleisöstä.Kuva vuoden 2017 IiLove-konsertista, jossa huilingin näyttämön katsomo täyttyi yleisöstä.

IiLo­ve-kon­sert­ti jär­jes­te­tään jäl­leen ensi kesä­nä Hui­lin­gin näyt­tä­möl­lä sun­nun­tai­na 30.6. ja toi­ve­lau­lu­ha­ku on nyt auki ja toi­vei­ta voi esit­tää hel­mi­kuun lop­puun saakka. 

Hui­lin­gin näyt­tä­möl­lä näh­tiin ja kuul­tiin IiLo­ve-kon­sert­ti ensi ker­taa Suo­men juh­la­vuo­den kun­niak­si vuon­na 2017 ja tänä kesä­nä kon­sert­ti toteu­te­taan Iin kun­nan 650-juh­la­vuo­den kun­niak­si. Pää­osas­sa kon­ser­tis­sa ovat jäl­leen iiläis­ten toi­ve­lau­lut ja nii­hin liit­ty­vät tarinat.

Kon­sert­tia var­ten koo­taan Oulun alu­een huip­pu­muusi­kois­ta koos­tu­va orkes­te­ri, joka sovit­taa toi­ve­lau­lut tilai­suut­ta var­ten. Lau­lu­toi­veet ja sii­hen mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vän tari­nan voi lähet­tää osoit­tee­seen huilinki.soi@gmail.com tai toi­veen voi jät­tää myös Iin tai Kui­va­nie­men kir­jas­toon. Rak­kau­den­täy­teis­tä kon­sert­tia var­ten toi­veet voi­vat liit­tyä niin lähei­sen yllät­tä­mi­seen kuin itsel­leen tär­ke­ään lauluun.