Kiiminki

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen edus­ta­jis­to vaa­tii tilaa nais­pap­peu­den vas­tus­ta­jil­le

Kaik­ki­aan 28 kir­kol­lis­ko­kouk­sen edus­ta­jaa on lähet­tä­nyt kir­jeen piis­poil­le, jos­sa se vaa­tii kir­kos­ta lisää elin­ti­laa nais­pap­peu­den vas­tus­ta­jil­le. Myös Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen sel­vi­tel­lään

Yli­kuor­mi­tet­tu Kuusa­mon­tie sai vuo­sien 2005–2008 väli­se­nä aika­na lisä­kais­tat Oulun pää­hän, mut­ta kehi­tys­työ jäi sil­leen. ELY-kes­­kuk­­sen suun­nit­te­lu­yk­si­kön pääl­lik­kö Ris­to Lep­pä­sen mukaan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ihmi­sen kokoi­nen eliit­ti­lu­kio 50 vuot­ta

Kii­min­gin lukion toi­min­ta pää­si alka­maan vuon­na 1968 tilois­sa, jot­ka nykyi­sin tun­ne­taan Joki­ran­nan kou­lu­na, ja ensim­mäi­set 17 yli­op­pi­las­ta val­mis­tui­vat opi­nah­jos­ta kevääl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­läi­sur­ku­rit Aina­li, Nie­me­lä ja Ohta­maa kon­ser­toi­vat urku­jen kym­men­vuo­tis­juh­las­sa

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen urku­jen juh­la­kon­ser­tis­sa kol­me kii­min­ki­läi­sur­ku­ria Ris­to Aina­li, Elias Nie­me­lä ja Erik Ohta­maa, kokoa­vat romant­ti­sen, mut­ta myös yllät­tä­vän ohjel­mis­ton, jos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to ja nuok­ka­ri sai­vat har­vi­nai­set väis­tö­ti­lat Kii­min­gis­sä

Kii­min­gin kir­jas­to ja iso­jen nuok­ka­ri pää­si­vät muut­ta­maan odo­tet­tui­hin väis­tö­ti­loi­hin mar­ras­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Nuok­ka­ri odot­ti uusia tilo­ja koko syk­syn, kir­jas­to oli kiin­ni loka­kuun ajan. Väis­tö­ti­la­rat­kai­suun pää­dyt­tiin, kos­ka Syke-talo, jos­sa molem­mat toi­min­not sijait­se­vat on perus­re­mon­tin vuok­si sul­jet­tu­na noin vuo­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hie­ta-ahon kaa­voi­tus ete­nee Kii­min­gis­sä

Kola­mäen ja Isoa­hon väli­maas­toon Kii­min­gin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le suun­ni­tel­laan Hie­­ta-ahon asui­na­luet­ta. Noin 236 heh­taa­rin suu­rui­nen suun­nit­te­lua­lue on pää­osin raken­ta­ma­ton­ta moree­ni­kum­pa­reik­koa ja…