Kou­lu on yhtei­nen sateen­suo­ja jokai­sel­le

Tamperelainen Ari Santaharju vastustaa koulukiusaamista. Motoristit koulukiusaamista vastaa -yhdistyksen letka kurvasi maanantaina Kiiminkijoen koululle.

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan on jär­jes­tö, joka kier­tää ympä­ri Suo­mea kou­luis­sa puhu­mas­sa oppi­lail­le kiusaa­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Lähes nel­jä­kym­men­tä moto­ris­tia eri puo­lil­ta Suo­mea kur­va­si Kii­min­ki­joen kou­lul­le muis­tut­ta­maan, että kou­lu­kiusaa­mi­nen ei ole hyväk­syt­tä­vä asia. – Moto­ris­tit aut­ta­vat aina toi­si­aan lii­ken­tees­sä, samal­la peri­aat­teel­la kave­ria pitäi­si aut­taa aina. Sen vuok­si olem­me tääl­lä. Jokai­sel­la meis­tä on hyviä päi­viä ja huo­no­ja päi­viä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus