Pii­rus­tus­kil­pai­lu on rat­ken­nut – Osal­lis­tu­jien kes­ken arvot­tu äly­pu­he­lin pää­tyi Ylikiiminkiin

Arpaonni suosi Annika Littowta. Uusi puhelin tuli tarpeeseen ja heti kŠäyttööššn.

Tänä kesä­nä Ran­ta­poh­jan pii­rus­tus­kil­pai­lun aihee­na oli­vat kesän tou­hut ja teke­mi­set. Sar­jo­ja kil­pai­lus­sa oli kak­si, alle 15-vuo­ti­aat ja yli 15-vuo­ti­aat. Edel­lä mai­ni­tus­ta valit­tiin kak­si voit­ta­jaa, joil­le lähe­te­tään 25 euron lah­ja­kor­tit. Yli 15-vuo­tiai­den sar­jas­sa voit­ta­jia valit­tiin yksi, jol­le läh­tee pos­tit­se 50 euron lah­ja­kort­ti. Tämän lisäk­si arvoim­me kaik­kien osal­lis­tu­jien kes­ken 150 euron arvoi­sen Huawein älypuhelimen.

Yli 15-vuo­tiai­den sar­jan voit­to meni Olha­vaan
Jaa­na Nis­si­läl­le. Teok­sen nimi on Veden haku.

Alle 15-vuo­tia­den sar­jan toi­nen voit­ta­ja on Tuo­mas Nis­ka­kan­gas. 6‑vuotias hau­ki­pu­taa­lai­nen piir­si kala­reis­sun isän kanssa.

Alle 15-vuo­tiai­den sar­jan voit­to jaet­tiin kah­del­le pii­rus­tuk­sel­le. 8‑vuotias Erin Tik­ka­la vei toi­sen lah­ja­kor­teis­ta pii­rok­sel­laan rullaluistelulenkistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Äly­pu­he­li­men arvon­nas­sa onnet­ta­ren suo­sik­ki oli 7‑vuotias Anni­ka Lit­tow Yli­kii­min­gis­tä. Uusi puhe­lin tuli tar­pee­seen, sil­lä edel­li­nen meni rik­ki jo kevääl­lä. Kesän Anni­ka viet­ti ilman puhe­lin­ta. Uusi puhe­lin­kin ehdit­tiin jo Anni­kal­le tila­ta, mut­ta se oli rik­ki jo saa­pues­saan. Anni­kan äiti Lau­ra Lit­tow ker­too Anni­kal­la olleen asias­sa Han­nu Han­hen tuuri.

– Sama­na päi­vä­nä, kun saim­me tie­tää, ettei uut­ta puhe­lin­ta saa­da kun­toon, Ran­ta­poh­jas­ta soi­tet­tiin, että Anni­ka on voit­ta­nut puhe­li­men, hän kertoo.

Anni­ka päät­ti osal­lis­tua Ran­ta­poh­jan pii­rus­tus­kil­pai­luun, kun näki ilmoi­tuk­sen leh­des­sä. Hän on ahke­ra piir­tä­jä ja kil­pai­lu oli mieluisa.

– Piir­sin kuvan Ala­vuo­ton myl­lys­tä, joka on mei­dän kodin lähel­lä. Kuvas­sa on myös kivi­ka­sa, jol­ta olem­me isän kans­sa kalas­ta­neet, Anni­ka selittää.

Kalaa on kuu­lem­ma saa­tu, mut­ta saa­liit ovat olleet pie­nen­lai­sia. Kalas­ta­mi­sen lisäk­si Anni­kan kesäi­siä puu­hia oli­vat uimi­nen ja jää­te­lön syön­ti. Sii­hen tämän kesän kelit oli­vat juu­ri sopivat.

Nyt kesä­lo­ma on kui­ten­kin jo ohi ja Anni­ka on aloit­ta­nut toi­sen luo­kan Yli­kii­min­gin koulussa.

– Kuvis on lem­piai­nee­ni, kos­ka sii­nä saa askar­rel­la. Myös eka­luo­kal­la alka­nut englan­ti on kivaa, Anni­ka kertoo.

Tämä on ensim­mäi­nen ker­ta, kun hän voit­taa arvon­nas­ta mitään.

– Anni­ka on ollut todel­la iloi­nen voi­tos­ta, Lau­ra-äiti paljastaa.

Anni­ka Lit­towin piir­ros Ala­vuo­ton myllystä.