Kou­lun­käyn­tiä kol­men raken­nuk­sen välil­lä, Kii­min­gin kes­kus­tas­sa liik­kuu päi­vä­ai­kaan suu­ri mää­rä kou­lu­lai­sia

Siirtymiseen eri rakennusten välillä kuluu pahimmillaan koko välitunti, joten aikaa palautua oppituntien jälkeen on niukasti. Kunnanviraston suojatie on monelle yläkoululaiselle tuttu paikka. Juho Kutilaisen mukaan eri rakennuksiin hajautetun koulunkäynnin takia kaverisuhteet voivat kärsiä, kun luokan ulkopuolisia ystäviä ei koulupäivän aikana näe.

Joki­ran­nan kou­lun oppi­laat Kii­min­gis­sä ovat aloit­ta­neet luku­vuo­ten­sa tutuis­sa mer­keis­sä – ope­tus­ta jär­jes­te­tään sisäil­maon­gel­mien ja suu­ren oppi­las­mää­rän vuok­si väis­tö­ti­lois­sa, ja opis­ke­lua ryt­mit­tää eri raken­nus­ten välil­lä mat­kaa­mi­nen. Ope­tus­ta jär­jes­te­tään Joki­ran­nan kou­lun lisäk­si Kii­min­gin lukiol­la, Kii­min­gin kun­nan­vi­ras­ton molem­mis­sa raken­nuk­sis­sa, Lai­va­kan­kaan kou­lul­la sekä Hiuk­ka­vaa­ras­sa. Yhdek­säs­luok­ka­lai­nen Juho Kuti­lai­nen kuvai­lee itse­ään onnek­kaak­si, kun saa aina­kin syk­syn ajan kul­kea oppi­tun­neil­la ainoas­taan Kii­min­gin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus