Ii

Kat­ja Körk­kö sukel­taa jäl­leen pizza­pul­lan sie­luun

Kat­ja Kör­kön val­mis­tau­tu­mi­nen maa­lis­kuus­sa Las Vega­sis­sa jär­jes­tet­tä­vään Pizza World Game­siin on kovas­sa vauh­dis­sa. – Minul­le on teh­ty tree­nioh­jel­ma, joka ei tar­koi­ta pelk­kää punt­taa­mis­ta. Se on vas­ta­liik­kei­tä, ryh­din, liik­ku­vuu­den ja hapen­ot­to­ky­vyn paran­ta­mis­ta, kes­tä­vyy­den ja oikei­den lii­ke­ra­to­jen hake­mis­ta. Käyn myös her­mo­ra­ta- tai urhei­lu­hie­ro­jal­la vähin­tään ker­ran vii­kos­sa, Körk­kö luet­te­lee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­tos digi­ko­kei­li­joil­le!

Kii­tos kai­kil­le Ran­ta­poh­jan näköis­leh­des­tä ja verk­ko­leh­des­tä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia meil­le kir­jan­neet. Saim­me sato­ja vas­tauk­sia, jois­ta ehdot­to­mas­ti suu­rin osa oli kiit­tä­viä. On aivan pak­ko…

Lue lisää

Anja Neno­nen Elä­ke­lii­ton puheen­joh­ta­jak­si

Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen uudek­si puheen­joh­ta­jak­si vuo­del­le 2018 on valit­tu Anja Neno­nen. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa 9.1. Vel­la­mo Puo­lak­ka. Muut hal­li­tuk­sen jäse­net ovat Sei­ja Aho, Rai­ja Have­ri­nen, Elsi Huo­vi­nen, Kaar­lo Kehus­maa, Rai­li Kos­ke­la, Timo Kos­ke­la, Ante­ro Pie­ti­lä, Pau­la Suu­ta­ri, Saka­ri Tolo­nen, Mark­ku Vei­jo­vaa­ra ja Rei­jo Vää­tä­jä.


Uusi kou­lu käyt­töön rie­mun­kil­jah­duk­sin

Iin Hami­nan kou­lu otet­tiin koko­nai­suu­des­saan käyt­töön kevät­lu­ku­kau­den alkaes­sa rie­mun­kil­jah­duk­sin.– Tääl­lä näkyy pal­jon hymyi­le­viä kas­vo­ja niin oppi­lai­den kuin hen­ki­lö­kun­nan­kin kes­kuu­des­sa, sanoo kou­lun apu­lais­reh­to­ri Anu Pil­to­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Kun­ta­lai­set pala­vee­ra­si­vat kun­ta­stra­te­gias­ta

Iin kun­ta haki viit­tä­tois­ta kun­ta­lais­ta kes­kus­te­le­maan kun­taan laa­dit­ta­vas­ta kun­ta­stra­te­gian luon­nok­ses­ta vii­me kes­ki­viik­ko­na. Kom­men­toi­jik­si saa­tiin yhdek­sän kun­ta­lais­ta, joi­den lisäk­si tilai­suut­ta tuli seu­raa­maan muu­ta­ma hen­ki­lö.Mur­to­var­kai­ta liik­keel­lä Iis­sä

Poh­jois-Iis­sä sijait­se­val­le huol­toa­se­mal­le mur­tau­dut­tiin kes­ki­vii­kon ja tors­tain väli­se­nä yönä. Var­kaat pää­si­vät sisään ikku­nan kaut­ta ja sai­vat saa­liik­seen olut­ta ja savuk­kei­ta sekä hie­man rahaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­mosklu­bil­la iiläi­siä muusi­koi­ta

Kaa­mosklu­bi jat­kaa Iis­sä usean vuo­den ajan jär­jes­tet­ty­jä kor­kea­ta­soi­sia ja moni­puo­li­sia kon­sert­te­ja ja mui­ta musiik­ki­ta­pah­tu­mia, jot­ka ovat olleet ker­ta toi­sen­sa jäl­keen ylei­sö­me­nes­tyk­siä. Kaa­mosklu­bi jär­jes­te­tään tam­mi­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na Iin Työ­väen­ta­lol­la. Klu­bil­la kuul­laan klas­sik­ko­bii­se­jä ja tuo­reem­pia sävel­lyk­siä nuor­ten, nouse­vien muusik­ko­jen sekä koke­neem­pien kon­ka­rei­den esit­tä­mi­nä, kol­men eri kokoon­pa­non voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus