Ii

Tam­puu­ri­ma­ju­ri tutum­pi kuin Lau­rin kyy­ne­leet Iin visas­sa

Tie­to­kil­pa­lu on sisä­la­ji, min­kä vuok­si pak­ka­nen ei jää­tä­nyt Iin Järk­kä­vi­san poru­kan hok­sot­ti­mia. Saa­ris­to­lai­set aloit­ti­vat muka­vas­ti, kun Tyy­ne Puus­ti­ses­ta tuli pin­na ja Mala­la Yousafzais­ta kol­mo­nen kuin myös käär­mei­den koti­puo­les­ta. Vih­jeet ja musiik­ki eivät oikein auen­neet. Itä­maan tie­tä­jät aloit­ti­vat myös komeas­ti, kun tun­nis­ti­vat Benazir Bhut­ton ja Gol­da Mei­rin ja Sara­je­vo­kin pai­kal­lis­tui oike­aan maa­han. Toi­sel­la puo­lel­la oli vähän hil­jai­sem­paa, mut­ta Erk­ki Junk­ka­ri­sen van­ha bii­si oli tut­tu. Vih­jeis­tä on jo pai­nei­ta, vain pin­na nyt­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii pyr­kii ravin­ne­neut­raa­lik­si kun­nak­si

Iin kun­ta läh­tee Ravin­ne­neut­raa­li kun­ta (RANKU) -hank­keen esi­merk­ki­kun­nak­si. Ravin­ne­neut­raa­li kun­ta on ravin­ne­kier­rä­tyk­sen toi­min­ta­mal­li. Mal­lin jal­kaut­ta­mi­sek­si on käyn­nis­tet­ty val­ta­kun­nal­li­nen 2,5-vuotinen Ravin­ne­neut­raa­li toi­min­ta kun­nan käy­tän­nök­si (RANKU 3) -han­ke. Han­ke kerää hyviä esi­merk­ke­jä jaet­ta­vak­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti sekä tukee kun­tia ravin­ne­neut­raa­liin toi­min­taan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusia jaos­to­ja Iihin

Iihin on nimet­ty maa­po­liit­ti­nen sekä elin­kei­no- ja kon­ser­ni­jaos­to. Uudet jaos­tot liit­ty­vät vuo­den­vaih­tees­sa voi­maan tul­lee­seen Iin kun­nan uuteen hal­lin­to­sään­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­nan­hal­li­tus esit­tää: Ala­ran­nan kou­lu Ala­ran­nal­le

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le, että Ala­ran­nal­le raken­ne­taan nykyi­sen puret­ta­van kou­lun pai­kal­le uusi kou­lu. Kun­nan­hal­li­tus pää­tyi yksi­mie­li­ses­ti (11–0) kan­nat­ta­maan kak­kos­vaih­toeh­toa, jos­sa Ala­ran­nal­le raken­ne­taan kou­lu, mut­ta ei lii­kun­ta­ti­lo­ja. Täs­sä vaih­toeh­dos­sa kou­lun oppi­laat käyt­tä­vät sisä­lii­kun­nas­sa uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen tilo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lukio­lai­nen ja kont­to­ri­rot­ta

Iin lukion opis­ke­li­ja Ali­na Hek­ka­la tutus­tui per­jan­tai­na IiRek­ry-mes­suil­la tie­to­pal­ve­lu­asian­tun­ti­jan työ­hön. Iin kun­nas­sa työs­ken­te­le­vä Vii­vi Hir­vi­kos­ki ker­toi hänel­le ole­van­sa perin­tei­nen kont­to­ri­rot­ta, joka työs­ken­te­lee sekä pape­riar­kis­to­jen että tie­to­ko­ne­jär­jes­tel­mien paris­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pak­ka­nen säi­käyt­ti tes­ti­juok­si­jat

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja saa­tiin kau­den puo­li­vä­liin tam­mi­kuun osa­kil­pai­lus­sa. Osa­not­ta­ja­ka­to oli suu­ri, sil­lä kah­den­kym­men­kah­den asteen pak­ka­nen pelot­ti suu­rim­man osan nomaa­lis­ta osa­not­ta­ja­mää­räs­tä jää­mään koti­pir­tin läm­pöön. Jär­jes­tä­jien lin­ja sää­hän on se, että jos joku halu­aa juos­ta, hänel­le ote­taan aika ja anne­taan pis­teet koko­nais­kil­pai­luun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ran­ta­lai­set vaa­ti­vat uuden kou­lun raken­ta­mis­ta Ala­ran­nal­le – Mie­le­nil­maus ja nimiadres­si

Iin Ala­ran­nan asuk­kaat pöy­ris­tyi­vät aja­tuk­ses­ta, että suun­ni­tel­tua kou­lua ei raken­net­tai­si­kaan Ala­ran­nal­le, vaan Hami­naan. Esi­tys tänään koon­tu­val­le kun­nan­hal­li­tuk­sel­le on, että uusi kou­lu sijoi­tet­tai­siin Hami­naan nykyi­sen käy­tös­tä pois­te­tun päi­vä­ko­din tilal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiih­to­suun­nis­ta­jia ei kyl­mä kan­gis­ta

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen Avoi­met Poh­jois-Poh­jan­maan alue­mes­ta­ruus­ki­sat sprint­ti­mat­koil­la ja parisprin­tis­sä suk­sit­tiin Illin­saa­ren maas­tois­sa var­sin kyl­mäs­sä sääs­sä lau­an­tai­na. Iisun jär­jes­tä­män kisa­ta­pah­tu­man pak­kas­ra­ja -20 alit­tui juu­ri sen ver­ran, että kil­pai­lut pääs­tiin toteut­ta­maan siir­tä­mäl­lä nii­den alkua tun­nil­la eteen­päin suun­ni­tel­lus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus