Iin uuden ympä­ris­tö­pal­ve­lu­pääl­li­kön työs­sä paras­ta ovat mukaan­sa­tem­paa­vat työ­päi­vät

Paula Kettunen on työskennellyt Iin ympäristöpalvelupäällikkönä hiukan yli kuukauden.

Kun ympä­ris­tö­pal­ve­lu­pääl­li­kön Pau­la Ket­tusen kalen­te­riin kur­kis­taa, saat­taa yllät­tyä työn­ku­van moni­puo­li­suu­des­ta. Hänen vas­tuu­alu­ee­naan ovat Iin ympä­ris­töt sata­ma-alueis­ta urhei­lu­kent­tiin. Täl­lä het­kel­lä kalen­te­ris­sa vili­se­vät aina­kin luis­te­lu­kent­tien uudet hoi­to­luo­ki­tuk­set, Suvan­to­laan ter­veys­kes­kuk­sen alu­eel­le val­mis­tu­va val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vä Läh­de! -ter­veys­puis­ton raken­nus­töi­den ensim­mäi­nen vai­he sekä Lak­son päi­vä­ko­din piha­sa­nee­raus. Ste­reo­ty­pian sor­mi­aan pöy­dän kul­maan näpyt­tä­väs­tä kel­lon vii­sa­rei­ta tui­jot­ta­vas­ta kun­nan vir­ka­nai­ses­ta Pau­la kumo­aa välit­tö­mäs­ti. – Yksi­kään…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus