Toi­mit­ta­jal­ta: Vii­si­kymp­pi­sen digi­loik­ka

Ran­ta­poh­ja ilmes­tyi ensim­mäi­sen ker­ran loka­kuun lopus­sa vuon­na 1969. Suo­men toi­sek­si suu­rim­mal­la kak­si­päi­väi­sel­lä pai­kal­lis­leh­del­lä alkaa siis merk­ki­vuo­si. Kii­tos leh­den sel­viä­mi­ses­tä vii­den vuo­si­kym­me­nen läpi kuu­luu tie­ten­kin Ran­ta­poh­jan tilaa­jil­le ja alu­eem­me ilmoit­ta­jil­le. Monel­le tilaa­jal­le leh­ti on tul­lut sen ensim­mäi­sis­tä nume­rois­ta saak­ka. Ilman muu­ta leh­den ilmes­ty­mi­sen ovat taan­neet myös hyvät teki­jät.

Kun leh­ti oli perus­tet­tu vuon­na 1969 ensim­mäi­sen pää­toi­mit­ta­jan Vie­no Väliah­teen ja Ran­ta­poh­jan alu­een vai­kut­ta­ja­mies­ten toi­mes­ta, teh­tiin myös ensim­mäi­set tek­ni­set inves­toin­nit. Ne oli­vat puhe­lin, kame­ra, sala­ma­va­lo ja kir­joi­tus­ko­ne. Puhe­li­met, kame­rat ja sala­mat ovat yhä leh­den­teon perus­vä­li­nei­tä, mut­ta kir­joi­tus­ko­nei­ta ei toi­mi­tuk­sis­sa enää näy. Nyt ovat käy­tös­sä tie­to­ko­neet sekä äly­pu­he­li­met ja monet niis­sä käy­tet­tä­vät ohjel­mis­tot.

Tule­van vuo­den aika­na teem­me pik­ku­hil­jaa muu­tok­sia pai­ne­tun Ran­ta­poh­jan ulkoa­suun ja merk­ki­vuo­si tulee näky­mään sisäl­lös­sä­kin, mut­ta suu­rim­man muu­tok­sen koke­vat digi­taa­li­set pal­ve­lum­me, jois­ta on Ran­ta­poh­jan vuo­den vii­mei­ses­sä print­ti­nu­me­ros­sa ker­rot­tu ilmoi­tuk­sen muo­dos­sa koko­nai­sel­la aukea­mal­la. Uudis­tet­tua pal­ve­lua pää­see kokei­le­maan ilmai­sek­si kuu­kau­den ajan.

Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vut ja näköis­leh­ti uudis­tet­tiin noin vuo­si sit­ten, mut­ta nyt teh­tä­väs­sä muu­tok­ses­sa paran­nam­me pal­ve­lua myös niil­le, jot­ka halua­vat lukea leh­ten­sä äly­pu­he­li­mel­laan. Alu­een his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neil­le tulee aivan uusi digi­pal­ve­lu, kun aloi­tam­me tam­mi­kuun 3. päi­vä­nä Ran­ta­poh­jan nume­roi­den jul­kai­sun ensim­mäi­sestä nume­ros­ta läh­tien. Näköis­leh­ti, joka on siis sama kuin pape­ri­leh­ti mut­ta digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa, säi­lyy ennal­laan.

Koko val­ta­kun­nas­sa tule­va vuo­si 2019 tul­laan koke­maan vaa­lien vuo­te­na eten­kin jos edus­kun­ta­vaa­lien ja Euroo­pan par­la­men­tin vaa­lien lisäk­si jär­jes­te­tään myös maan ensim­mäi­set maa­kun­ta­vaa­lit. Vaa­leis­ta­kin Ran­ta­poh­ja tulee kir­joit­ta­maan – pai­kal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta.

Pek­ka Kevä­jär­vi