Ii siir­si pää­tök­sen­te­koa inves­toin­neis­ta – Lii­ken­ne­va­lot ja riip­pusil­ta tulos­sa

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti siir­tää myö­hem­mäk­si lopul­li­sen pää­tök­sen­teon useis­ta ensi vuo­del­le kaa­vail­luis­ta inves­toin­neis­ta. Pää­tök­set niis­tä teh­dään ensi vuon­na laa­dit­ta­van talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man yhtey­des­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus