Iin kun­ta suun­nit­te­lee tasapainottamisohjelmaa

Iin kun­nan­val­tuus­to saa ensi maa­nan­tai­na käsi­tel­tä­väk­seen ensi vuo­den talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le. Ensi vuo­den talous­ar­vio näyt­tää 4,2 mil­joo­nan euron ali­jää­mää. Tämän takia kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man val­mis­te­lun käyn­nis­tä­mis­tä ensi vuon­na toteu­tu­van uuden joh­ta­mis- ja hal­lin­to­jär­jes­tel­män toi­meen­pa­non yhtey­des­sä. Kun­nan­hal­li­tus pani tois­tai­sek­si jäi­hin myös ensi vuo­del­le kaa­vail­lut lisä­va­kans­sit ja vaki­nais­ta­mi­set. – Esi­tyk­sen mukaan keväällä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus