Iin vesion­gel­mien syy sel­vi­si

Tavallista alhaisemmasta pH-arvosta huolimatta Iin vesijohtovettä voi käyttää täysin normaalisti ja turvallisesti, kerrotaan Iin vesiliikelaitokselta.

Iin Ase­man ja Yli­ran­nan alu­eel­la syk­syl­lä vai­van­neen vesion­gel­man aiheut­ta­ja on sel­vin­nyt. Vesi­joh­to­ve­den rus­keh­ta­vaa väriä ja mus­tia pilk­ku­ja aiheut­ta­neen ongel­man läh­teek­si on pal­jas­tu­nut Ahven­kan­kaan vede­not­ta­mon toi­nen raa­ka­ve­si­kai­vo.

Rito­kan­kaal­la ole­va kalk­ki­ki­vi­suo­da­tin on ongel­man joh­dos­ta jou­dut­tu otta­maan koko­naan pois käy­tös­tä. Iin vesi­lii­ke­lai­tos tie­dot­taa, että Ahven­kan­kaal­ta otet­ta­va raa­ka­ve­si käsi­tel­lään Rito­kan­kaan vede­not­ta­mol­la, joten ongel­ma on tul­lut esil­le siel­lä.

PH-arvo taval­lis­ta alhai­sem­pi

Kalk­ki­ki­vi­suo­dat­ti­men pää­asial­li­nen tar­koi­tus on nos­taa raa­ka­ve­den pH-arvo talous­ve­den laa­tusuo­si­tus­ten raja-arvo­jen sisäl­le. Kos­ka kalk­ki­ki­vi­suo­da­tin on pois käy­tös­tä, veden pH-arvo on täl­lä het­kel­lä hie­man tavan­omais­ta alhai­sem­pi.
– Talous­ve­den laa­tusuo­si­tus­ten mukai­nen vähi­mäi­sar­vo pH:lle on 6,5 ja enim­mäi­sar­vo 9,5. Havain­not kol­mes­ta eri pis­tees­tä osoit­ta­vat pH-arvon ole­van täl­lä het­kel­lä välil­lä 6,3 –6,5, ker­too Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­ja Pek­ka Paa­so.

Alhai­ses­ta pH-arvos­ta huo­li­mat­ta vet­tä voi käyt­tää täy­sin nor­maa­lis­ti ja tur­val­li­ses­ti.
– Pahim­mil­laan veden alhai­nen pH voi pit­käl­lä aika­vä­lil­lä aiheut­taa kiin­teis­tö­jen kupa­ri­put­kis­sa syö­py­miä, jon­ka voi havai­ta vesi­ka­lus­tei­den vär­jään­ty­mi­ses­tä vihreäksi/sinivihreäksi. Sil­loin puhu­taan kui­ten­kin vuo­des­ta tai kah­des­ta. Lyhyel­lä aika­vä­lil­lä vai­ku­tuk­set jää­vät niin vähäi­sek­si, että nii­tä ei voi havai­ta, Paa­so sanoo.

Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­la on sel­vi­tys­työn alla vede­not­ta­mol­le sovel­tu­van kalk­ki­ki­ven saa­ta­vuus ja toi­mi­tusai­ka­tau­lut. Toi­mi­tus on suun­ni­tel­tu tam­mi­kuul­le.
– Myös kalk­ki­ki­vi­suo­dat­ti­men mas­so­jen uusi­mi­sen aika­na vet­tä voi käyt­tää täy­sin nor­maa­lis­ti. Sen jäl­keen on vuo­ros­sa huuh­te­lut ja desin­fioin­nit, joten toden­nä­köi­ses­ti menee tam­mi- ja hel­mi­kuun vaih­tee­seen ennen kuin pH-arvot ovat jäl­leen nor­maa­lit, Paa­so sanoo.

Ahven­kan­kaan vede­not­ta­mon molem­mat raa­ka­ve­si­kai­vot on otet­tu pois käy­tös­tä sel­vi­tys­työn ajak­si. Vesi­näyt­tei­den, labo­ra­to­rio­tu­los­ten ja ais­tin­va­rais­ten havain­to­jen perus­teel­la toi­nen kai­vois­ta voi­daan ottaa jäl­leen käyt­töön. Toi­nen kai­vo sen sijaan jäte­tään ”lepää­mään” ja kai­vos­ta ote­taan uudet näyt­teet alus­ta­van arvion mukaan tule­va­na kevää­nä tai alku­ke­säs­tä, jol­loin poh­ja­ve­den pin­nan arvioi­daan ole­van kor­keim­mil­laan.

Veden äkil­li­nen laa­tu­muu­tos joh­tu­nee poik­keuk­sel­li­sen kui­vas­ta kesäs­tä, nor­maa­lia suu­rem­mas­ta veden käy­tös­tä ja sii­tä seu­ran­nees­ta tavan­omais­ta alhai­sem­mas­ta poh­ja­ve­den pin­to­jen tasos­ta.