Ajan­koh­tais­ta

Lem­mi­kin huo­le­ton kesä on omis­ta­jan vas­tuul­la

Kesä on lem­mik­kie­läi­men kan­nal­ta nor­maa­lis­ti hie­noa aikaa, jol­loin omis­ta­jal­la on aikaa ulkoil­la, leik­kiä ja vaik­ka­pa ret­keil­lä oman lem­mik­kin­sä kans­sa. Var­sin­kin koi­rien ulkoi­luai­ka lisään­tyy kesän tul­les­sa, ja se näkyy myös eläin­lää­kä­ria­se­mil­la lisään­ty­nei­nä tapa­tur­mi­na tai iho­tu­leh­duk­si­na.– Kai­kis­ta tär­kein jut­tu, joka koi­ra­no­mis­ta­jan pitää kesäl­lä tie­tää on se, miten kyyn­pu­re­ma hoi­de­taan, ker­too hau­ki­pu­taa­lai­sen eläin­lää­kä­ria­se­ma Hert­tai­sen eläin­lää­kä­ri Kami­la Ber­na­siewicz.

Lue lisää

Keis­kan Sale avat­tiin tänään

Uusi Sale Keis­ka avat­tiin Hau­ki­pu­taal­la tänään tors­tai­na.  Väkeä oli pai­kal­la jonok­si asti heti ovien avau­dut­tua kel­lo 10 ja mak­ka­ra­tar­joi­lun alkaes­sa…
Yhdes­sä teke­mi­sen mei­nin­kiä Hau­ki­pu­taal­la

Hau­ki­pu­taal­la on käyn­nis­ty­nyt uusi yhtei­sen teke­mi­sen, toi­min­nan ja osal­lis­tu­mi­sen kokoa­va Yhtei­nen keit­tiö -han­ke. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta sai ser­ti­fi­kaa­tin tähän val­ta­kun­nal­li­seen hank­kee­seen kevääl­lä. Tavoit­tee­na on perus­taa tänä vuon­na 36 “keit­tiö­tä” eri paik­ka­kun­nil­le.