Nuo­ret ja senio­rit koh­ta­si­vat Jää­lin kappelilla

Sukupolviruokailu Jäälissä oli onnistunut tapahtuma, jossa riitti porinaa ja hyvää mieltä. (Kuva: Emmi Hirvonen)Sukupolviruokailu Jäälissä oli onnistunut tapahtuma, jossa riitti porinaa ja hyvää mieltä. (Kuva: Emmi Hirvonen)

Jää­lin kou­lun 7D ja 7C ‑luok­kien oppi­laat vie­rai­li­vat suku­pol­vi­ruo­kai­lus­sa Jää­lin kap­pe­lil­la. Tapah­tu­maan osal­lis­tui oppi­lai­den lisäk­si senio­rei­ta Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­ses­tä. Vas­taa­via tapah­tu­mia jär­jes­te­tään vie­lä muil­le­kin 7‑luokkalaisille.

Ohjel­maan sisäl­tyi ruo­kai­lun lisäk­si tie­to­kil­pai­lu ja suo­sit­tu bin­go. Oppi­laat oli­vat suun­ni­tel­leet ohjel­mat ja miet­ti­neet lisäk­si puhee­nai­hei­ta ruo­ka­pöy­tään. Pöy­dis­sä kes­kus­tel­tiin muun muas­sa senio­rei­den omis­ta kouluajoista.

Loka­kui­nen tilai­suus oli ren­to ja kai­kil­la oli haus­kaa. Osal­lis­tu­jat naut­ti­vat yhdes­sä­olos­ta ja toi­vo­vat, että täl­lai­sia tapah­tu­mia jär­jes­tet­täi­siin useam­min. On tär­ke­ää kas­vat­taa ryh­mä­hen­keä eri suku­pol­vien välillä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.