Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin Vuo­den Liik­ku­va­na oppilaitoksena

Haukiputaan lukion liikuntatutor-toiminta ja toiminnalliset oppitunnit saivat valtakunnallista tunnustusta.Haukiputaan lukion liikuntatutor-toiminta ja toiminnalliset oppitunnit saivat valtakunnallista tunnustusta.

Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin tiis­tai­na val­ta­kun­nal­li­sel­la Liik­ku­vat-pal­kin­nol­la. Tun­nus­tuk­sen myön­si Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö yhteis­työs­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen kans­sa. Liik­ku­vat-pal­kin­not myön­ne­tään esi­mer­kil­li­ses­tä työs­tä las­ten ja nuor­ten liik­ku­mi­sen edistämisessä.

Perus­te­luis­sa tode­taan, että Hau­ki­pu­taan lukios­sa panos­te­taan sekä opis­ke­li­joi­den että hen­ki­lö­kun­nan hyvin­voin­tiin. Tavoit­tee­na on kehit­tää opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­tia tuke­via toi­min­ta­mal­le­ja koko kou­lun yhtei­se­nä toi­min­ta­na niin ryh­mä­noh­jauk­ses­sa, eri ainei­den oppi­tun­neil­la kuin opis­ke­lu­huol­lon toi­mi­joi­den työssä.

Pal­kin­noil­la kiin­ni­te­tään huo­mio­ta toi­min­taan, jos­sa edis­te­tään roh­keas­ti, mää­rä­tie­toi­ses­ti ja inno­va­tii­vi­ses­ti las­ten ja nuor­ten liik­ku­mis­ta ja lii­kun­nal­lis­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria. Hau­ki­pu­taan lukion ohel­la tun­nus­tuk­sen sai Savon kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä Sak­ky. Lisäk­si pal­kit­tiin var­hais­kas­va­tus- ja kouluyksiköitä.

Hau­ki­pu­taan lukios­sa panos­te­taan toi­min­nal­li­seen opet­ta­mi­seen. Toi­min­nal­li­set oppi­tun­nit näky­vät kou­lun arjes­sa, ja opis­ke­li­jat ovat anta­neet pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta liik­ku­vis­ta ja toi­min­nal­li­sis­ta oppi­tun­neis­ta. Kou­lun kol­me eri oppiai­nei­den opet­ta­jaa on muka­na Liik­ku­vat oppi­tun­nit lukios­sa ‑hank­kees­sa, jos­sa kehi­te­tään uusia toi­min­nal­li­sia oppitunteja.

Hau­ki­pu­taan lukiol­la lii­kun­ta­tu­tor-toi­min­ta on jal­kau­tu­nut hyvin kou­lun arkeen. Opis­ke­li­joi­ta osal­lis­te­taan ideoi­maan ja toteut­ta­maan lii­kun­ta­tuo­kioi­ta oppi­tun­neil­le, väli­tun­neil­le ja koko kou­lun lii­kun­ta­ta­pah­tu­miin. Opis­ke­li­joil­ta kysy­tään palau­tet­ta ja kehit­tä­mi­si­deoi­ta toi­min­nal­li­sis­ta oppi­tun­neis­ta. Opis­ke­li­jat teke­vät itse aloit­tei­ta tapah­tu­mien ja tur­nauk­sien järjestämisestä.

Hau­ki­pu­taan lukios­sa opis­ke­lee 447 opis­ke­li­jaa. Lii­kun­ta­tu­tor-toi­min­ta ja toi­min­nal­li­set oppi­tun­nit ovat juur­tu­neet kou­lun arkeen.

– Toi­min­nal­li­set oppi­tun­nit ovat kivo­ja. Vireys­ti­la nousee ja asiat jää­vät parem­min mie­leen. Ne ovat myös muka­vaa vaih­te­lua perin­tei­seen ope­tuk­seen, lii­kun­ta­tu­to­rit kertovat.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.