Pito­pal­ve­lu Pata­rou­va Hau­ki­pu­taan vuo­den yritys

Pitopalvelu Patarouvan Kaisa Pietilä (keskellä vas.) ja Irma Pietilä vastaanottivat yrittäjäpalkinnon, jonka ojensivat yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Pekkala ja sihteeri Jonna Kurvinen. Kuva: Katja LuhtanenPitopalvelu Patarouvan Kaisa Pietilä (keskellä vas.) ja Irma Pietilä vastaanottivat yrittäjäpalkinnon, jonka ojensivat yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Pekkala ja sihteeri Jonna Kurvinen. Kuva: Katja Luhtanen

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät on pal­kin­nut kel­lo­lai­sen Pito­pal­ve­lu Pata­rou­van vuo­den 2022 yri­tyk­se­nä. Yrit­tä­jä­pal­kin­to ojen­net­tiin yrit­tä­jien vuo­si­ko­kouk­ses­sa ja pik­ku­jou­luis­sa Ker­ho­las­sa lauantaina.

Perus­te­lui­na on, että Kai­sa ja Irma Pie­ti­lä ovat sel­vin­neet vai­keat koro­na­vuo­det ja heil­lä on taka­na pit­kä ja ansio­kas ura. Pito­pal­ve­lu on toi­mi­nut 26 vuot­ta pal­vel­len Kel­los­sa, Hau­ki­pu­taal­la ja lähiseudulla.

Yrit­tä­jät ovat teh­neet myös pyy­teet­tö­mäs­ti hyvän­te­ke­väi­syyt­tä, paras­ta aikaa ukrai­na­lais­ten hyväk­si. Äsket­täin Pata­rou­vas­ta läh­ti 22. avus­tus­kuor­ma Help Cen­ter Ukrai­na-Ouluun. Lah­joi­tuk­sia ote­taan vas­taan Pata­rou­van toi­mi­pai­kas­sa Paa­lin­ku­ja 10:ssä Kellossa.

Kai­sa ja Irma Pie­ti­lä ovat kii­tol­li­sia saa­mas­taan huo­mio­no­soi­tuk­ses­ta ja sii­tä, että hei­hin on luo­tet­tu ja asiak­kai­ta on riit­tä­nyt. Posi­tii­vi­nen palau­te on kan­nus­ta­nut ja innos­ta­nut hei­tä teke­mään mau­kas­ta ruo­kaa suu­rel­la sydämellä.

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Sep­po Pek­ka­la ja hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä Jon­na Kur­vi­nen, Heik­ki Luh­ta­nen, Jan­ne Apuk­ka, Johan­na Rah­ka­la, Kat­ja Luh­ta­nen ja Pasi Krop­su. Ero­vuo­ros­sa olleen Mark­ku Oja­lan tilal­le valit­tiin Jyr­ki Drus­hi­nin.

Pata­rou­van haas­tat­te­lu on luet­ta­vis­sa: www.rantapohja.fi => ylä­pal­kis­ta Eri­kois­leh­det => Hau­ki­pu­das Yrit­tää nro 10.11.2022.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.