Oulu

Kir­jas­to­jen rajoi­tet­tu­ja asoin­tia­luei­ta laajennetaan

Kir­jas­to­jen rajoi­tet­tu käyt­tö jat­kuu edel­leen, mut­ta avoin­na ole­vien kir­jas­to­jen rajat­tu­ja asioin­tia­luei­ta laa­jen­ne­taan kes­ki­vii­kos­ta 10.2. alkaen siten, että kir­jo­ja ja muuta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Seu­dul­lis­ten pyö­rä­tie­yh­teyk­sien valais­tus ei siir­ry pyö­räi­lyn pää­rei­teil­lä tiekunnille

Yksi­tyis­tei­den asuk­kaat sai­vat vii­me kesä­nä kau­pun­gil­ta tie­don, että yksi­tyis­tei­den valais­tus siir­re­tään kau­pun­gil­ta tie­kun­tien omis­tuk­seen. Siir­ron piti tapah­tua jo syys­kuun lopus­sa, mut­ta koro­nas­ta joh­tuen osal­la tie­kun­nis­ta on ollut vii­vet­tä sopi­mus­asian päät­tä­mi­ses­tä. Mikä­li sopi­mus­ta ei syn­ny, ei valais­tus­ta voi­da luo­vut­taa tie­kun­nil­le. Suu­rin osa asi­aa käsi­tel­leis­tä tie­kun­nis­ta aikoo ottaa valais­tuk­sen omaisuudekseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee rajoi­tus­ten jat­ka­mis­ta hel­mi­kuun loppuun

​Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee nykyis­ten rajoi­tus­ten jat­ka­mis­ta 28.2. saak­ka. Näin voi­mas­sa pysyi­si­vät muun muas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rän rajaa­mi­nen 10 hen­ki­löön, mas­ki­suo­si­tuk­set sekä lukioi­den etä­ope­tus ja etätyösuositus.