Oulu

Kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat jo tiedossa

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kevään 2021 kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Kun­ta­vaa­lien ylei­nen ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 7.–13.4. Var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 18.4. Ehdokashakemusten…

Lue lisää

Kau­pun­gin osal­li­suus­toi­min­ta etsii uusia uria – Alu­eel­li­set puheen­joh­ta­jat toi­vo­vat omia asu­ka­sil­to­ja sekä koordinaattoreita

Oulun suur­alueil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la huo­les­tut­tiin, kun itäi­sen alu­een eli Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli-Iin osal­ta pois­tui kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­ta alu­eel­li­nen kun­ta­lais­koor­di­naat­to­ri. Yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka rau­hoit­te­lee, että mitään syy­tä huo­leen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Luon­to- ja erä­kult­tuu­ri­museos­ta käy­dään kova kil­pai­lu – Kie­rik­ki voi­si toi­mia Oulus­sa museon etä­pis­tee­nä, ei sijaintipaikkana

Suo­meen on syn­ty­mäs­sä uusi kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti mer­kit­tä­vä Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museo. Pää­mää­rä­nä on raken­taa met­säs­tyk­sen, kalas­tuk­sen, luon­non­tuot­tei­den keräi­lyn, ret­kei­lyn ja ylei­ses­ti ottaen luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja sen kes­tä­vän hyö­dyn­tä­mi­sen koke­mi­sen ja esit­te­lyn kes­kus. Uuden museon tavoit­tee­na on 100 000 kävi­jää vuo­des­sa ja vii­den mil­joo­nan euron vuo­tui­set alue­ta­lou­del­li­set vaikutukset. Polii­si­päi­vys­tys poik­keuk­sel­li­ses­ti Haukiputaalla

Oulun kes­kus­tan polii­sia­se­man asia­kas­pal­ve­lut ava­taan uudes­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­ka­tu 13:ssa kes­ki­viik­ko­na 20.1. Muut­toa ennen polii­si­päi­vys­tys pal­ve­lee poik­keuk­sel­li­ses­ti Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mal­la 16.–19.1. Lupa­pal­ve­lut ovat sul­jet­tu­na 18–19.1. Lupa­pal­ve­lut ja polii­si­päi­vys­tys sul­je­taan per­jan­tai­na 15.1. poik­keuk­sel­li­ses­ti jo kel­lo 15.