Oulu muka­na aiem­paa vah­vem­min muka­na Kii­min­ki­jo­ki ry:ssä

Kii­min­ki­jo­ki ry on joki­var­ren kun­tien perus­ta­ma yhdis­tys, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä Kii­min­ki­jo­kea ja sen ympä­ris­töä tun­ne­tuk­si vir­kis­tys- ja mat­kai­lua­lu­ee­na koti­maas­sa ja ulko­mail­la. Yhdis­tys pyr­kii edis­tä­mään mat­kai­lue­lin­kei­non, luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja joki­var­si­seu­dun ja vesis­tön luon­non­ta­lou­del­lis­ta kehit­tä­mis­tä jäsen­kun­tien alueella.

Kun­tien osal­ta yhdis­tyk­sen jäsen­mak­su mää­räy­tyy kun­nan asu­kas­lu­vun mukaan 0,50 euroa/asukas. Yli 50 000 asuk­kaan kun­nas­sa jäsen­mak­su on vuo­des­ta 2023 alkaen Oulun osal­ta 15 000 euroa. Jäsen­mak­su liki tuplaan­tuu jat­kos­sa aiem­paan ver­rat­tu­na, sil­lä jat­kos­sa asu­kas­mää­räs­sä huo­mioi­daan Hau­ki­pu­taan alu­een asu­kas­lu­ku. Hau­ki­pu­taan kun­ta ei ollut aikoi­naan yhdis­tyk­sen jäsen.

Jo aiem­min Oulun kau­pun­gin kun­ta­jä­sen­mak­su on ollut mer­kit­tä­vä yhdis­tyk­sen toi­min­nan kannalta.

Kau­pun­gin­hal­li­tus nimes­ti Kii­min­ki­jo­ki ry:n vuo­si­ko­kouk­seen kau­pun­gin edus­ta­jak­si 30.3. eri­tyis­asian­tun­ti­ja Kari Räi­sä­sen tai hänen mää­rää­män­sä hen­ki­lön. Yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen jäse­nek­si esi­te­tään valit­ta­vak­si Eeva-Maria Park­ki­nen Yli­kii­min­gis­tä ja vara­jä­se­nek­si Tert­tu Kuuse­la Hau­ki­pu­taal­ta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.