Teks­ta­rit 30.3.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa vali­taan poliit­tis­ten pää­tös­ten­te­ki­jöi­tä lakien sää­tä­mi­seen ja val­tion asioi­den jär­jes­tä­mi­seen. Kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat jou­tu­vat har­joit­ta­maan kah­ta vies­tin­tää. Vali­tuk­si tuloon kuu­luu esil­lä olo äänes­tä­jiin päin. Työ­vies­tin­tä ts. arjen vuo­ro­vai­ku­tus tapah­tuu val­tion ja kun­tien hal­lin­nois­sa. Niis­sä val­mis­tel­laan ja pide­tään kokouk­sia. Mikä­li mie­li­si tie­tää ehdok­kaan tai­dois­ta ja asen­noi­tu­mi­ses­ta toi­mia poliit­ti­se­na joh­ta­ja­na, pitäi­si olla muka­na seu­raa­mas­sa hei­tä arjen teh­tä­vis­sä. Sii­hen voi­si kur­kis­taa esim. seu­raa­mal­la kun­nan­val­tuus­ton kokouk­sia live­nä tai netin kaut­ta. — Tapio Frondelius

On se ihme omis­tus­muo­to tämä met­sän omis­ta­mi­nen, kun kat­soo näi­tä mie­le­no­soi­tuk­sien ban­de­rol­le­ja kun niis­sä lukee MEIDÄN METSÄT, vaik­ka ei omis­ta met­sää! Sano­taan­ko naa­pu­rin omis­ta­mas­ta talos­ta ja autos­ta että mei­dän talo ja auto! — Vaakuna

Tasa­pai­noi­ses­sa maa­il­mas­sa vas­tuu, välit­tä­mi­nen, vel­vol­li­suu­det ja oikeu­det ovat perin­tei­ses­ti kul­ke­neet käsi kädes­sä! Nyky­ään ollaan kyl­lä perää­mäs­sä oikeuk­sia eri kään­teis­sä, mut­ta pitäi­si­kö omaan välit­tä­mi­seen, vas­tuuseen ja vel­vol­li­suuk­siin sekä kor­rek­tiin elä­mi­seen kiin­nit­tää enem­män huo­mio­ta ala­ti muut­tu­vas­sa nyky­maa­imas­sa? — Hajattelija

Läm­pi­mät kii­tok­set Iin koti­sai­raan­hoi­dol­le rak­kaam­me hyväs­tä ja myö­täe­lä­väs­tä hoi­dos­ta. — Tsemp­piä jatkoon!