Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­lai­sia on kuul­ta­va kou­lu­ver­kos­ta päätettäessä

Anne­li Näppä.

Oulun kau­pun­gis­sa on val­mis­te­lus­sa täl­lä het­kel­lä kaik­kien suur­aluei­den pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mat, jot­ka pitä­vät sisäl­lään myös kouluverkon.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ovat lak­kau­tusu­han alla Tirin­ky­län, Yli­ky­län, Keis­kan ja Tak­ku­ran­nan kou­lu­yk­si­köt. Lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­tia on teh­ty mm. kou­luis­sa teke­mäl­lä kyse­lyt lapsille.

Hal­lin­to­sään­nön mukai­ses­ti kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set 19.6. kokouksessaan.

Kun­ta­liit­to on ohjeis­ta­nut vuon­na 2020 kun­tia pää­tök­sen­te­ko­me­net­te­lys­tä kou­lu­ver­kon muu­tok­sis­sa. Val­mis­te­lus­sa tulee nou­da­tet­ta­vak­si hal­lin­to­lain 41 §:n sään­nös vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaa­mi­ses­ta asi­aan osal­li­sil­le. Pykä­län taus­tal­la on perus­tus­la­ki, joka vel­voit­taa edis­tä­mään ihmis­ten mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua yhteis­kun­nal­li­seen toi­min­taan ja pääs­tä vai­kut­ta­maan itse­ään kos­ke­vaan päätöksentekoon.

Pää­tet­täes­sä kun­nan kou­lu­ver­kos­ta on kysy­mys asias­ta, jol­la voi olla huo­mat­ta­va vai­ku­tus usei­den hen­ki­löi­den eli­nym­pä­ris­töön, työn­te­koon tai mui­hin oloi­hin, joten hal­lin­to­lain 41 §:ää ei voi jät­tää huo­miot­ta. Osal­li­sil­le hen­ki­löil­le pitää vara­ta mah­dol­li­suus saa­da tie­to­ja asian läh­tö­koh­dis­ta ja tavoit­teis­ta sekä antaa tilai­suus lausua mielipiteensä.

Hal­lin­to­lais­sa osal­li­set on mää­ri­tel­ty hen­ki­löik­si, mut­ta osal­li­si­na voi­daan pitää myös esi­mer­kik­si yhdis­tyk­siä. Yhdis­tys­ten toi­min­ta voi sivu­ta val­mis­tel­ta­va­na ole­vaa pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä, jol­loin yhdis­tyk­sil­le pitää olla mah­dol­li­suus esit­tää mie­li­pi­teen­sä jäse­nis­tön puolesta.

Asi­aan osal­li­sil­le on varat­ta­va vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ilmoit­ta­mal­la vireil­lä­olos­ta sopi­val­la taval­la. Hyviä tapo­ja ovat leh­ti-ilmoi­tuk­set, tie­dot­teet kun­nan koti­si­vuil­la sekä kotei­hin pos­ti­te­tut tie­dot­teet. Ilmoi­tuk­sen tuli­si tavoit­taa mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti val­mis­tel­ta­va­na ole­van asian vai­ku­tus­pii­ris­sä ole­vat henkilöt.

Kun­ta­lii­ton ohjeis­tuk­sen mukaan ilmoi­tuk­sis­sa on mai­nit­ta­va, mis­tä asias­ta on kysy­mys ja min­kä­lai­sia vai­ku­tuk­sia asial­la saat­taa olla asian­omais­ten oloi­hin. Pää­tet­tä­väk­si tule­va asia on yksi­löi­tä­vä kes­kei­sil­tä osiltaan.

Lisäk­si ilmoi­tuk­ses­sa on mai­nit­ta­va, miten ja min­kä ajan kulues­sa viran­omai­sel­le voi­daan esit­tää asi­aa kos­ke­via tie­to­ja, mie­li­pi­tei­tä ja kysy­myk­siä. Ilmoi­tuk­ses­sa tulee myös sel­vit­tää, miten ja mis­tä asian vai­ku­tus­pii­rin kuu­lu­vat hen­ki­löt voi­vat saa­da lisätietoja.

Pidän vält­tä­mät­tö­mä­nä, että Oulun kau­pun­ki ottaa pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sään huo­mioon hal­lin­to­lain ja perus­tus­lain vaa­ti­muk­set. Hyvän hal­lin­non tun­nus­merk­kei­hin ei kuu­lu, että kou­lu­ver­kon muu­tok­sia arvioi­des­saan kau­pun­ki ainoas­taan toteut­taa kyse­lyt lap­sil­le ja jär­jes­tää kuulemistilaisuuksia.

Aurin­kois­ta kevät­tä Ran­ta­poh­jan lukijoille.

Anne­li Näp­pä, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, hyvinvointi‑, kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen, Keskusta