Son­ja Pyyk­kö­nen ja Mar­kus Huus­ko Hau­ki­pu­taan K‑Supermarket Revon­to­rin kauppiaiksi

Sonja Pyykkönen ja Markus Huusko aloittavat toukokuun alussa Haukiputaan K-Supermarketin kauppiaina.Sonja Pyykkönen ja Markus Huusko aloittavat toukokuun alussa Haukiputaan K-Supermarketin kauppiaina.

Son­ja Pyyk­kö­nen ja Mar­kus Huus­ko aloit­ta­vat vapun­päi­vä­nä Hau­ki­pu­taan K‑Supermarket Revon­to­ril­la kaup­piai­na, ker­ro­taan K‑ryhmästä.

Rau­no ja Arja Aunio ovat toi­mi­neet K‑kauppiaina jo 27 vuot­ta ja niis­tä liki yhdek­sän vuot­ta K‑Supermarket Revon­to­ril­la Haukiputaalla.

– Luo­vu­tam­me avai­met vapu­naat­to­na uusil­le kaup­piail­le, mut­ta sii­hen saak­ka toi­min­ta jat­kuu nor­maa­lis­ti. Kii­tok­set asiak­kail­le, hen­ki­lö­kun­nal­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le men­neis­tä vuo­sis­ta sekä onnea uusil­le kaup­piail­le tule­vaan. Näh­dään vie­lä kaupalla!

Son­ja ja Mar­kus ker­to­vat läh­te­vän­sä Revon­to­ril­le kaup­piaik­si erit­täin innok­kai­na ja suu­rel­la mielenkiinnolla.

– Näem­me kau­pas­sa pal­jon poten­ti­aa­lia. Rau­no ja Arja Aunio hen­ki­lö­kun­ti­neen ovat teh­neet siel­lä hyvää työ­tä. Odo­tam­me suu­res­ti pää­se­väm­me tutus­tu­maan kau­pan hen­ki­lö­kun­taan ja asiakkaisiin.

– Asia­kas on meil­le kai­ken kes­kiös­sä. Luom­me jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me hel­pon ja muka­van asioin­ti­ko­ke­muk­sen. Sel­key­täm­me kaup­paa, kehi­täm­me tuo­reo­sas­to­ja ja hou­kut­te­le­vuut­ta, uudet kaup­pi­aat listaavat.

– Kehi­täm­me myös mie­lel­läm­me Meil­lä teh­ty- kon­sep­tia sekä kau­pan eri osas­to­ja yhdes­sä osaa­van hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Herk­ku­kaup­pa ja hal­pa kaup­pa on tär­keä osa filo­so­fi­aam­me. Kau­pas­ta tulee nyky­päi­vä­nä löy­tyä erä­kam­pan­joi­ta, edul­li­sia Pirk­ka ja K‑Menu tuot­tei­ta, mut­ta myös pre­mium-vali­koi­maa ja her­kut­te­lua. Asiak­kai­den kan­nat­taa ottaa K‑Supermarket Revon­to­rin sosi­aa­li­sen median kana­vat seu­ran­taan, sil­lä tulem­me vies­ti­mään somes­sa runsaasti!

K‑Supermarket Revon­to­rin verk­ko­kaup­pa jat­kaa toi­min­taan­sa enti­seen malliin.

Vas­tuul­li­suus on ohjel­moi­tu arkitekemiseen

– Vas­tuul­li­suus on ohjel­moi­tu arki­te­ke­mi­siim­me, Son­ja ja Mar­kus toteavat.

– Jat­kam­me hävik­kiyh­teis­työ­tä Prik­ka Kier­toon-hank­keen kans­sa ja mini­moim­me kai­ken pois­heit­to­hä­vi­kin niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta. Hen­ki­lö­kun­nan työ­hy­vin­voin­ti on meil­le erit­täin tär­ke­ää ja tah­dom­me tar­jo­ta myös pai­kal­li­sil­le nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua kaut­tam­me työelämään.

Son­ja Pyyk­kö­nen ja Mar­kus Huus­ko ovat toi­mi­neet vii­si vuot­ta Oulus­sa K‑Market Met­so­kan­kaan kaup­piai­na ja Son­ja on työs­ken­nel­lyt yli 15 vuot­ta K‑ruokakaupoissa K‑Marketista K‑Citymarketiin.

Son­jan ja Mar­kuk­sen per­hee­seen kuu­luu kak­si tou­hu­kas­ta tytär­tä Lot­ta 3 v. ja Lil­ja 1 v.

– Vapaa-aikam­me kuluu las­ten ja eri­lais­ten lii­kun­ta­har­ras­tus­ten parissa.