Eeva-Maria Park­ki­nen raken­nus­lau­ta­kun­nan puheenjohtajaksi

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen (kesk.) Yli­kii­min­gis­tä nimet­tiin Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si maa­nan­tain val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Park­ki­nen on aiem­min ollut raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen. Raken­nus­lau­ta­kun­nan jäse­nek­si valit­tiin Mer­ja Rasin­kan­gas (ps.), joka aiem­min toi­mi lau­ta­kun­nas­sa puheen­joh­ta­jan tehtäviä.

Valin­nat tuli­vat ajan­koh­tai­sik­si, kun Rasin­kan­gas vaih­toi kes­kus­tas­ta perus­suo­ma­lai­siin, ja lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jan paik­ka on jyvi­tet­ty keskustalle.

Kokouk­sen alus­sa val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja, yli-iiläi­nen Ris­to Päk­ki­lä (kesk.) onnit­te­li kau­pun­gin ja val­tuu­tet­tu­jen puo­les­ta uuteen edus­kun­taan valit­tu­ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­ja, joi­ta on perä­ti 11. Päk­ki­lä ojen­si kai­kil­le Tori­pol­lii­si-pie­nois­pat­saan vie­tä­väk­si työ­huo­nee­seen Arka­dian­mäel­le toi­veen kera, että kan­san­edus­ta­jat muis­ta­vat ajaa Oulun ja poh­joi­sen asi­aa ja muo­dos­ta­vat yhdes­sä siten “Oulu-puo­lu­een”.

Kii­tos­pu­hees­saan nel­jän­nel­le kau­del­le edus­kun­taan valit­tu Tyt­ti Tup­pu­rai­nen (sd.) vakuut­ti, että työ koko Suo­men, Oulun ja poh­joi­sen hyväk­si jat­kuu. Samaa hen­keä tar­vi­taan myös pai­kal­li­sel­la tasol­la yhteis­ten asioi­den hoidossa.

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kan­san­edus­ta­ja Olli Immo­nen (ps.) ei tul­lut vali­tuk­si uudes­taan edus­kun­taan. Immo­nen on pyy­tä­nyt eroa val­tuu­te­tun teh­tä­väs­tä ja luot­ta­mus­toi­mis­ta paik­ka­kun­nal­ta pois­muu­ton vuok­si. Immo­sen tilal­le val­tuus­toon nousee ensim­mäi­nen vara­val­tuu­tet­tu Pek­ka Ylö­nen.

Jo aiem­min tie­toon on tul­lut, että edus­kun­taan valit­tu kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen (kok.) luo­puu puheen­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä kesä­kuus­sa. Val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­maan kokoo­mus on valin­nut kes­kuu­des­taan Jar­mo Hus­son. Teh­tä­vä kuu­luu perin­tei­ses­ti val­tuus­ton suu­rim­mal­le puo­lu­eel­le. Hän­ni­nen on joh­ta­nut val­tuus­toa kah­dek­san vuotta.

Val­tuus­to hyväk­syi Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2023–25. Kysees­sä on tär­keä pape­ri, jos­sa lin­ja­taan suun­ni­tel­mia sii­tä, miten oulu­lais­ten hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­te­tään. Suun­ni­tel­ma kos­kee kaik­kia hal­lin­to­kun­tia ja toi­met koh­den­tu­vat koko väes­töön ja kai­ken ikäi­siin. Yhteis­työ­tä teh­dään hyvin­voin­tia­lue Poh­teen ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den, yhtei­sö­jen ja yri­tys­ten kanssa.

Jat­kos­sa kau­pun­gil­la on edel­leen mer­kit­tä­vä roo­li hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja ennal­taeh­käi­se­vien toi­mien edis­tä­mi­ses­sä, vaik­ka se ei enää vas­taa­kaan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä teh­tä­vien siir­ryt­tyä hyvin­voin­tia­lu­eel­le vuo­den alus­ta lukien.

Val­tuus­tos­sa kes­kus­tel­tiin pit­kään suun­ni­tel­mas­ta ja käy­tet­tiin monia puheen­vuo­ro­ja. Asian val­mis­te­lu ja laa­ja suun­ni­tel­ma sai kii­tos­ta, mut­ta samal­la todet­tiin, että suun­ni­tel­man toteu­tus käy­tän­nös­sä vaa­tii run­saas­ti toi­mia ja aikaa.

Juha Rich­ter (ps.) esit­ti suun­ni­tel­man jät­tä­mis­tä vie­lä pöy­däl­le ja perus­suo­ma­lai­set joi­ta­kin muu­tos­koh­tia, mut­ta äänes­tyk­sen jäl­keen suun­ni­tel­ma hyväk­syt­tiin. Tätä val­tao­sa val­tuu­te­tuis­ta piti hyvä­nä asia­na, jot­ta pääs­tään nopeas­ti toimiin.

Talous- ja rahoi­tus­joh­ta­ja Mar­ja Kari­nie­mi esit­te­li Oulu-kon­ser­nin talou­den nel­jän­nes­vuo­den tulok­sen ja lop­pu­vuo­den ennus­teen. Talous­lu­vut ovat vie­lä enna­koi­tua parem­mat. Suo­tui­saan kehi­tyk­seen on vai­kut­ta­nut muun muas­sa kas­va­neet kunnallisverotulot.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.