Myö­hem­mäl­lä iäl­lä tai­tei­li­jak­si ryh­ty­nyt Alpo Ala­kop­sa: “Pysyy parem­min hen­gis­sä, kun jota­kin tekee”

Alpo Alakopsalle hevosaiheet ovat mieluisia. Hänen pitelemässään taulussa ravaa Vieteri. Tarja Halosen muotokuva odottaa viimeistelyä.Alpo Alakopsalle hevosaiheet ovat mieluisia. Hänen pitelemässään taulussa ravaa Vieteri. Tarja Halosen muotokuva odottaa viimeistelyä.

Alpo Ala­kop­sa, 92 oli ollut tois­ta vuot­ta eläk­keel­lä, kun hän ensi ker­taa tart­tui pens­se­liin ja ryh­tyi maa­laa­maan öljy­vä­reil­lä tau­lu­ja. Hän läh­ti Lii­sa Paa­vo­lan ohjaa­maan Hau­ki­pu­taan tai­de­pii­rin, mut­ta opet­ta­ja sanoi, ettet sinä Alpo pal­jon neu­vo­ja tar­vit­se. Ensim­mäi­sen maa­lauk­sen aihe vuon­na 1989 oli oma suomenpystykorva.

Ala­kop­san käsis­sä on ajan saa­tos­sa syn­ty­nyt lukui­sia maa­lauk­sia, muo­to­ku­via, pie­nois­veis­tok­sia ja relie­fe­jä. Aihei­na ovat mai­se­mat, hen­ki­löt ja eläi­met, jois­ta mie­lui­sim­pi­na hevo­set. Hän on eri­kois­tu­nut maa­laa­maan myös omia ver­sioi­taan maa­il­man­kuu­luis­ta teok­sis­ta. Niis­sä monis­sa mal­li­na on ollut hänen sisa­ren­sa museois­sa otta­mia valokuvia.

Heru­kas­sa Ala­kop­san kodis­sa olo­huo­neen sei­näl­lä on koo­kas kol­mio­sai­nen maa­laus Akse­li Gal­len-Kal­le­lan Aino-tarus­ta. Hie­man sivum­mal­la sei­näl­lä hymyi­lee arvoi­tuk­sel­lis­ta hymy­ään Mona Lisa. Tasoil­le on ase­tel­tu pie­nois­veis­tok­sia ja relie­fe­jä, joi­den mate­ri­aa­li­na on kip­si, beto­ni tai kirjasinmetalli.

Veis­tok­sis­saan hän on kuvan­nut nais­var­ta­loi­ta, eläin­hah­mo­ja kuten lei­jo­nia ja pant­te­rei­ta. Pää­pat­saat hän on teh­nyt muun muas­sa appiu­kos­taan ja Johan­nes Viro­lai­ses­ta. Muo­to­ku­va­maa­lauk­sia on syn­ty­nyt merkkihenkilöistä.

Maa­laa­mi­nen ja väri­maa­il­ma Alpo Ala­kop­sal­le tuli tutuk­si hänen työs­sään raken­nus­maa­la­ri­na. Jo aivan nuo­re­na poi­ka­na oli läh­det­tä­vä tie­nes­tiin met­sä­töi­hin, jot­ka vei­vät Ruot­sin puo­lel­le­kin. Kou­luai­ka­na hän tyk­kä­si piir­tää, mut­ta myö­hem­min työ vei aina kou­lun­käyn­tiä suu­rem­man mie­len­kiin­non. Urhei­lu oli veris­sä ja lajeis­ta hiih­dos­sa tuli hyviä saavutuksia.

Yksi Ala­kop­san tau­luis­ta kuvaa mai­se­maa Pet­sa­mos­sa. Hänel­le on ker­rot­tu, että äiti kan­toi hän­tä vuo­den ikäi­se­nä sylis­sään tau­lus­sa kuva­tun sil­lan yli luos­ta­rin­mäel­le. Luos­ta­rin sit­ten sak­sa­lai­set hävit­ti­vät sodan temmellyksessä.

Parik­ka­las­sa syn­ty­neel­le Ala­kop­sal­le lap­suus­vuo­det oli­vat hyvin värik­käät ja vaih­te­le­vat, sil­lä isän työn peräs­sä muu­tet­tiin paik­ka­kun­nal­ta toi­sel­le tiu­haan tah­tiin. Hel­sin­gin suur­pom­mi­tuk­sen jäl­keen tul­tiin Kem­pe­lee­seen, mis­sä Ala­kop­sa kävi rip­pi­kou­lun. Sodat käy­neen isän­sä esi­mer­kis­tä hän oppi myös veneen­teon. Asuin­paik­koi­na oli­vat myös Tui­ra ja Kello.

Ala­kop­sat pää­tyi­vät Oulun poh­jois­puo­lel­le Heruk­kao­jan var­teen van­hem­pien han­kit­tua siel­tä maa­pa­lan, jol­le raken­net­tiin tur­ve­mök­ki ja myö­hem­min asuin­ra­ken­nus. Samoil­la sijoil­la Alpo Ala­kop­sa asuu edel­leen­kin vai­mon­sa, Yli-Olha­vas­ta kotoi­sin ole­van Ker­tun kans­sa. Per­hee­seen syn­tyi kak­si poikaa.

Alpo Ala­kop­sa tai­tei­lee kodin yhtey­des­sä auto­tal­liin teh­dys­sä vers­tas-atel­jees­saan. Paras­ta aikaa kun­nos­tet­ta­va­na on hänen ensim­mäi­nen kip­si­veis­tok­sen­sa ja kes­ke­ne­räi­siä töi­tä on useita.

– Tääl­lä aika kuluu kuin sii­vil­lä, vii­si­kin tun­tia ker­ral­laan aivan huo­maa­mat­ta. Kyl­lä sitä pysyy parem­min hen­gis­sä, kun jota­kin aina tekee. Toi­von mukaan kesän koit­taes­sa pää­see myös enem­män ulkoi­le­maan ja käve­lyl­le rol­laat­to­rin tur­vin, suun­nit­te­lee Alakopsa.

92-vuo­tias Alpo Ala­kop­sa ja taus­tal­la hänen maa­laa­man­sa ver­sio Akse­li Gal­len-Gal­le­lan Aino-tirp­tyy­kis­tä. Teok­seen hän on liit­tä­nyt tari­na­teks­tit Kalevalasta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.