Kaa­sa­ri aloit­ti toi­min­tan­sa Hau­ki­pu­taal­la hyväl­lä fiiliksellä

Markus Lukkarila (oik.) ja Pekka Qvist yhdistivät ja laajensivat yritystoimintaansa. Uusi toimipaikka sijaitsee Annalankankaalla entisen Haukiputaan Kalusteen hallissa.Markus Lukkarila (oik.) ja Pekka Qvist yhdistivät ja laajensivat yritystoimintaansa. Uusi toimipaikka sijaitsee Annalankankaalla entisen Haukiputaan Kalusteen hallissa.

Bike­fix Kaa­sa­ri ava­si oven­sa uusis­sa tilois­sa Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä Anna­lan­kan­kaal­la maa­nan­tai­na. Hau­ki­pu­taal­la jo entuu­des­taan tut­tu pyö­rä­lii­ke Bike & Fix laa­jen­tui moot­to­ri­puo­lel­le ja näin syn­tyi sisa­ryh­tiö Kaa­sa­ri tavoit­tee­naan pal­vel­la asiak­kai­ta myös moot­to­ri­puo­lel­la. Saman katon alla Kaa­sa­ris­sa enti­sen Hau­ki­pu­taan Kalus­teen hal­lis­sa toi­mii myös pyö­rien, moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ja konei­den huol­to ja varaosamyynti.

Hynt­tyyt yhteen lyö­neet yrit­tä­jät Pek­ka Qvist ja Mar­kus Luk­ka­ri­la ker­to­vat aloit­ta­neen­sa yhteis­yri­tyk­sen todel­la hyvil­lä fiiliksillä.

Läh­tö­koh­ta­na on tar­jo­ta eri­kois­liik­kees­sä asian­tun­te­vaa pal­ve­lua, laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta, varao­sia ja ammat­ti­tai­tois­ta huol­to­pal­ve­lua saman katon alta. Kiin­nos­tus uuteen paik­kaan ja pal­ve­lui­hin oli suur­ta jo ennen kuin ovet saa­tiin avattua.

Vali­koi­miin kuu­lu­vat maas­to­pyö­rät ja säh­kö­maas­to­pyö­rät. Kaa­sa­ris­sa myy­dään uusia ja käy­tet­ty­jä moot­to­ria­jo­neu­vo­ja; moot­to­ri­pyö­riä, mopo­ja, mön­ki­jöi­tä, moot­to­ri­kelk­ko­ja sekä puu­tar­ha­puo­len konei­ta. Hen­ki­lö­kun­taa on vii­si, omis­ta­jien ohes­sa kol­me teki­jää työs­ken­te­lee huollossa.

Mis­tä idea Kaasariin?

– Mis­tä ne kaik­ki hul­lut ideat syn­ty­vät­kään, myhäi­lee Pek­ka Qvist:

– Olim­me Mar­kuk­sen kans­sa päh­käil­leet ja kyp­sy­tel­leet aja­tus­ta vuo­den ver­ran, kun huo­ne­ka­lu­liik­keel­tä oli vapau­tu­mas­sa hal­li ja tulos­sa myyn­tiin. Me molem­mat­han olem­me myös van­nou­tu­nei­ta moot­to­ri­mie­hiä ja kai­ken­lai­sia kul­ku­pe­le­jä on joka läh­töön. Kaa­sa­rin slo­ga­nik­si kek­sit­tiin: Elä nyt!

Ben­san ohel­la Qvis­tin ja Luk­ka­ri­lan suo­nis­sa vir­taa myös yrittäjäveri.

Mar­kus Luk­ka­ri­la aloit­ti pyö­räy­ri­tyk­sen­sä Bike & Fixin auto­tal­lis­sa Vir­pi­nie­mes­sä vuon­na 2019 ja laa­jen­si sit­tem­min Huvi­po­lul­le enti­seen Ran­ta­poh­jan toi­mi­ti­laan. Vii­mek­si toi­mi­paik­ka sijait­si Väli­tiel­lä ennen nykyis­tä uut­ta kuvio­ta. Väli­tien tilo­ja voi­daan jat­kos­sa käyt­tää asiak­kail­le tar­jot­ta­va­na talvisäilytystilana.

Pek­ka Qvist muis­te­taan Pel­ti­myl­ly Oy:n pit­kä­ai­kai­se­na yrit­tä­jä­nä ja nykyi­sin hän pyö­rit­tää myös Mar­tin­nie­men Ker­ho­laa yhdes­sä Han­na-vai­mon­sa kanssa.

Yri­tyk­sel­lä on nyt Anna­lan­kan­kaal­la toi­mi­ti­laa enti­ses­sä kalus­te­hal­lis­sa rei­lun 500 neliön ver­ran. Pai­kas­sa teh­tiin hie­man pin­ta­re­mont­tia, mut­ta tilat oli­vat hyväs­sä kun­nos­sa ja erin­omai­set tuot­tei­den esil­le­pa­noon sekä eril­li­sel­le pyö­rä- ja kone­huol­lon pis­teel­le. Ava­ras­ta myyn­ti­hal­lis­ta toi­nen puo­li on pyhi­tet­ty moot­to­ria­jo­neu­voil­le ja toi­nen puo­li perus­maas­to­pyö­ril­le ja sähköpyörille.

Moot­to­ri­pyö­ris­sä jäl­leen­myyn­nis­sä ja edus­tet­tui­na on näil­lä levey­sas­teil­la har­vi­nai­sem­mat ita­lia­lais­mer­kit Apri­lia, Benel­li, Beta, AJP ja Moto Guzzi. Kaa­sa­ris­sa on Apri­lian poh­joi­sin jäl­leen­myyn­ti ja huol­to. Moot­to­ri­pyö­riä on kaik­ki­aan seit­se­mäl­tä val­mis­ta­jal­ta. Saman ver­ran on myös pyö­rä­merk­ke­jä. Varao­sa­myyn­tiä ja huol­toa teh­dään kai­kil­le moot­to­ri­pyö­ril­le, pyö­ril­le ja pienkoneille.

Qvis­tin ja Luk­ka­ri­lan mukaan niin moot­to­ri­pyö­räi­lyn kuin pyö­räi­ly­kin suo­sio on hyväs­sä nos­tees­sa. Kul­ku­pe­lien han­kin­taan vai­kut­taa käyt­tö­tar­ve, mut­ta moot­to­ri­pyö­rien osal­ta myös fii­lis, min­kä tyy­li­sel­lä meno­veh­keel­lä halu­taan liikkua.

Pyö­ris­tä kai­kis­ta mene­vim­piä ovat täl­lä het­kel­lä säh­kö­fat­bi­ket eli säh­kö­avus­tei­set pak­su­ren­kai­set maas­to­pyö­rät, jot­ka sovel­tu­vat niin kau­pun­kia­joon kuin vaih­te­le­viin ja vaa­ti­viin maastolosuhteisiin.

Koro­na-aika­na tuot­tei­den ja varao­sien saa­ta­vuu­des­sa oli vii­vet­tä, mut­ta nyt tilan­ne on nor­ma­li­soi­tu­nut. Esil­lä myy­mä­läs­sä ole­vien tuot­tei­den vali­koi­ma halu­taan pitää moni­puo­li­se­na ja laa­ja­na, jot­ta asiak­kaat pää­se­vät tutus­tu­maan tar­jon­taan pai­kan pääl­lä. Nyt tähän on tilo­jen­kin puo­les­ta hyvät mahdollisuudet.

– Pyö­räi­lys­tä on tul­lut yhä enem­män ympä­ri­vuo­tis­ta, ja se onnis­tuu hyvin varus­tel­lul­la pyö­räl­lä, tote­aa Mar­kus Lukkarila.

– Moot­to­ri­pyö­räi­ly on yhtä nykyi­sin yhtä lail­la niin mies­ten kuin nais­ten­kin har­ras­tus, lisää Pek­ka Qvist.

Heti ava­jais­päi­vä­nä yksi Kaa­sa­riin poi­ken­neis­ta oli Niet­su Nie­me­lin, joka ker­toi ole­van­sa “van­han lii­ton motoristi”.

– Hie­noa, että lähel­lä omal­la kyläl­lä on täl­lais­ta pal­ve­lua, eikä tar­vit­se läh­teä kau­pun­kiin saa­ti vie­lä kauemmaksi.

Yrit­tä­jät arvioi­vat, että kil­pai­lu­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­nen on jat­kos­sa tär­ke­ää. Oma tär­keä valt­ti­kort­ti on myös pal­ve­lu. Mark­ki­noin­ti on haas­teis­ta ehkä suu­rin, miten tie­toa pal­ve­luis­ta saa­daan levi­tet­tyä laa­jal­ti, sil­lä hau­ki­pu­taan ja aivan lähia­lu­een asia­kas­kun­ta yksin ei riitä.

Kaa­sa­ris­sa vie­te­tään viral­lis­ta ava­jais­ta­pah­tu­maa hela­tors­tai­na 18.5.

– Suun­nit­te­lus­sa on, mitä muka­vaa esit­te­ly­jen ohel­la tähän koko per­heen tapah­tu­maan kek­si­tään, poh­ti­vat Qvist ja Lukkarila.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.