Päät­tä­jäl­tä: Oulu – met­sien kaupunki

Lau­ri Nikula.

Oulus­sa on pal­jon met­siä ja met­sät ovat oulu­lai­sil­le lähi­luon­toa, taka­pi­ha, lähi­met­siä, suo­ja­met­siä, mar­ja­paik­ko­ja, ret­kei­ly­au­luei­ta ja ‑paik­ko­ja, luon­non­suo­je­lua, luon­non moni­muo­toi­suut­ta, met­säs­ty­sa­luei­ta, hii­li­nie­lu­ja ja ‑varas­to­ja, talou­del­lis­ta kas­vua ja varal­li­suut­ta, elä­myk­siä, raa­ka-ainet­ta, työ­paik­ko­ja, lii­kun­ta­paik­ko­ja ja kaik­kea mah­dol­lis­ta. Luul­ta­vas­ti jokai­sel­ta oulu­lai­sel­ta löy­tyy oman­lai­sen­sa mer­ki­tys metsille.

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta teki vas­tuul­li­sen pää­tök­sen hyväk­syes­sään esit­te­lyn mukai­sen met­sien hoi­to- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man seu­raa­vak­si kym­me­nek­si vuo­dek­si. Suo­men suu­rin kau­pun­ki­met­sä­no­mis­ta­ja on hoi­ta­nut met­sä­omai­suut­taan suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja kes­tä­väs­ti jo yli sadan vuo­den ajan. Ensim­mäi­nen suun­ni­tel­ma met­sien hoi­dos­ta ja käy­tös­tä val­mis­tui jo vuon­na 1898.

Kau­pun­ki omis­taa met­siä yhteen­sä noin 20 000 heh­taa­ria ja met­sän­hoi­to­toi­men­pi­tei­den ulko­puo­lel­la on jat­kos­sa­kin arvo­met­si­nä ja suo­jel­tu­na 1 850 heh­taa­ria. Lisäk­si kau­pun­ki on myy­nyt ja lah­joit­ta­nut val­tiol­le suo­je­luun San­gin­joel­ta 2 500 heh­taa­ria. Kau­pun­gin omis­ta­mia tai suo­je­luun lah­joi­tet­tu­ja ja myy­ty­jä met­siä on siis met­sän­hoi­to­toi­men­pi­tei­den ulko­puo­lel­la yhteen­sä yli 20 prosenttia.

Hoi­to- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man mukaan kau­pun­gin met­sis­sä toteu­te­taan vuo­sit­tain noin 40 000 kuu­tion hak­kuut, mikä on vain noin 54 pro­sent­tia vuo­sit­tai­ses­ta koko­nais­kas­vus­ta. Tulos­ta­voi­tet­ta voi­tiin hitusen nos­taa, 1,3 mil­joo­naan euroon, kos­ka met­sis­tä teh­ty uusi arvio osoit­ti pin­ta-alo­jen ja puus­ton koko­nais­mää­rän kas­va­neen edellisestä.

Mal­til­li­sis­ta hak­kuis­ta huo­li­mat­ta met­sien hii­li­va­ras­to kas­vaa 2,7:stä 3,6 milj. t hii­li­diok­si­dia vuo­teen 2071 men­nes­sä juu­ri hyväk­sy­tyl­lä suun­ni­tel­mal­la. Samoin yli 80-vuo­tiai­den met­sien osuus kak­sin­ker­tais­tuu talous­met­sis­sä nyky­het­kes­tä ja puus­ton mää­rä heh­taa­ril­la kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti. Oulun kau­pun­gin met­sän­hoi­to on siis jat­kos­sa­kin kes­tä­vää ja vas­tuul­lis­ta niin eko­lo­gi­ses­ta kuin talou­del­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta katsottuna.

Vas­ta­va­li­tuille kan­san­edus­ta­jil­le ja eten­kin hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa muka­na ole­vil­le eri­tyi­se­nä muis­tu­tuk­se­na, että Suo­men on ajet­ta­va jat­kos­sa­kin jäme­räs­ti etu­aan EU:n pöy­dis­sä met­säi­se­nä maana.

Oulun ja Suo­men met­sät eivät saa jou­tua sen epä­mää­räi­sen hii­li­kes­kus­te­lun ja ‑pörs­sin peli­nap­pu­lak­si, jos­sa suden­kin väi­te­tään ole­van mit­taa­mat­to­man arvo­kas hiilinielu.

Lau­ri Niku­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, alue­val­tuu­tet­tu, maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen, Keskusta