Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/

Tois­tai­sek­si verk­ko­ky­se­ly on kerän­nyt jo noin 1 700 vas­taus­ta alu­een asukkailta.

– On hie­noa, että asia kiin­nos­taa laa­jas­ti. Pää­tök­set sote-kes­kus­ten mää­räs­tä ja pal­ve­luis­ta teh­dään Poh­teen alue­hal­li­tuk­ses­sa 13.6., mut­ta toi­men­pi­teet toteu­te­taan vuo­sien 2023–2025 aika­na, sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mis­joh­ta­ja Kirs­ti Yli­ta­lo-Kata­jis­to kertoo.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Yli­kii­min­gin, Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­tei­den pal­ve­lu­va­li­koi­ma ja toteut­ta­mis­ta­pa on esi­tet­ty arvioi­ta­vak­si uudel­leen. Arvioin­nis­sa ote­taan huo­mioon verk­ko­ky­se­lys­sä anne­tut mie­li­pi­teet ja toi­mi­te­tut lausun­not sekä pidet­ty­jen asu­kas­ti­lai­suuk­sien anti.

Yli­ta­lo-Kata­jis­to ker­too, että tar­peen­mu­kai­sia sote-kes­kuk­sia ja nii­den pal­ve­lui­ta mää­ri­tel­les­sä huo­mio­ta kiin­ni­te­tään väes­tön mää­rään ja eri­lai­siin pal­ve­lu­tar­pei­siin, pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­teen, hen­ki­lös­tön mää­rään ja saa­ta­vuu­teen, talou­teen, tila-asioi­hin, tuki­pal­ve­lui­hin sekä digivalmiuteen.

– Myös liik­ku­vat pal­ve­lut tule­vat ole­maan osa pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me jat­kos­sa, ja tätä mie­ti­tään, mit­kä nii­tä voi­si­vat olla. Koke­mus­ta­han meil­lä on sii­tä jo suun ter­vey­den­huol­lon osalta.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la hyvin­voin­ti­pis­tei­den tule­vai­suu­den lisäk­si puhu­tut­taa eri­tyi­ses­ti jul­ki­sen lii­ken­teen riit­tä­mät­tö­myys alueil­la, jois­ta pal­ve­lut ken­ties ovat jat­kos­sa edel­leen vähe­ne­mäs­sä. Yli­ta­lo-Kata­jis­to ker­too, että tule­vai­suu­des­sa Poh­de aikoo neu­vo­tel­la ja teh­dä tii­vis­tä yhteis­työ­tä kun­tien ja ELYn kans­sa, jot­ta kul­je­tus­pal­ve­lut kaik­ki­neen saa­daan toimimaan.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.