Oulun seu­dun kun­nat halua­vat kehit­tää seutuyhteistyötä

Oulun seudun kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajia kokoontui Iihin viime viikolla. Kuvassa vasemmalta lueteltuna Juho Pakaslahti Limingasta, Antti Ollikainen Kempeleestä, Jaana Ollakka Lumijoelta, Ilkka Pakonen Iistä, Aimo Manelius Muhokselta sekä Mirja Vehkaperä Oulusta.Oulun seudun kunnan- ja kaupunginhallitusten puheenjohtajia kokoontui Iihin viime viikolla. Kuvassa vasemmalta lueteltuna Juho Pakaslahti Limingasta, Antti Ollikainen Kempeleestä, Jaana Ollakka Lumijoelta, Ilkka Pakonen Iistä, Aimo Manelius Muhokselta sekä Mirja Vehkaperä Oulusta.

Oulun seu­dun kun­tien hal­li­tus­ten puheen­joh­ta­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet ja jät­tä­neet kan­nan­o­ton seu­tu­yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä. Kei­nok­si esi­te­tään kun­tien yhtei­sen kau­pun­ki­seu­tu­foo­ru­min perustamista.

Alle­kir­joit­ta­nei­den jou­kos­sa ovat Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä sekä Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Ilk­ka Pako­nen. Lisäk­si alle­kir­joit­ta­neet ovat Tei­ja Siek­ki­nen Hai­luo­dos­ta, Ant­ti Olli­kai­nen Kem­pe­lees­tä, Juho Pakas­lah­ti Limin­gas­ta, Jaa­na Ollak­ka Lumi­joel­ta, Aimo Mane­lius Muhok­sel­ta sekä Annuk­ka Suo­tu­la Tyrnävältä.

Haluun kehit­tää seu­tu­yh­teis­työ­tä vai­kut­taa muun muas­sa väes­tön ikään­ty­mi­ses­tä ja syn­ty­vyy­den las­kus­ta joh­tu­va yhteis­kun­nal­li­nen mur­ros. Lisäk­si kan­na­no­tos­sa tode­taan, että lähi­vuo­si­na kun­tien rat­kais­ta­vak­si tule­vat osaa­van ja riit­tä­vän työ­voi­man saa­ta­vuu­teen, hyvin­voin­ti­val­tion rahoi­tuk­seen sekä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den riit­tä­vyy­teen liit­ty­vät haasteet.

– Tar­vit­sem­me yhteis­tä kes­kus­te­lua, val­mis­te­lua ja edun­val­von­taa Oulun kau­pun­ki­seu­dun veto­voi­man lisää­mi­sek­si. Yhdes­sä olem­me enem­män, sanoo Veh­ka­pe­rä kannanotossa.

– Poh­joi­sen ja län­ti­sen ulot­tu­vuu­den mer­ki­tys Suo­mel­le on nous­sut koko­naan uudel­le tasol­le geo­po­li­tii­kan muut­tues­sa. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­nat voi­vat olla Perä­me­ren­kaa­ren mer­kit­tä­vin teki­jä ja hyö­ty­jä uudes­sa tilan­tees­sa, tote­aa kan­na­no­tos­sa puo­les­taan Ilk­ka Pakonen.

Osa kun­tien hal­li­tus­ten puheen­joh­ta­jis­ta kokoon­tui kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Iin kun­nan­ta­lol­le esit­te­le­mään jo nyt teh­tyä vapaa­muo­tois­ta seu­tu­yh­teis­työ­tä ja puhu­maan tule­vis­ta aske­lis­ta työn jat­ka­mi­sek­si. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ker­too, että Oulun seu­tu­kun­tien hal­li­tus­ten puheen­joh­ta­jat ovat kokoon­tu­neet vapaa­muo­toi­ses­ti ja vapaa­eh­toi­ses­ti saman kah­vi­pöy­dän ääreen sään­nöl­li­ses­ti jo useam­man vuo­den ajan eri puo­lil­la seu­tua. Veh­ka­pe­rän mukaan myös seu­tu­kun­tien joh­ta­jat kokoon­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti samal­la periaatteella.

– Meil­lä on kau­pun­gin- ja kun­tien hal­li­tus­ten puheen­joh­ta­ji­na saman­lai­sia asioi­ta pöy­dil­läm­me, ja niis­tä sit­ten kes­kus­te­lem­me että mil­tä asiat kus­sa­kin kun­nas­sa näyt­tä­vät, Veh­ka­pe­rä kertoo.

– Kokoon­tu­mi­nen on ollut vapaa­muo­tois­ta, joten nyt halut­tai­siin pääs­tä liik­keel­le sii­nä, että kokoon­tu­mi­sil­le saa­tai­siin toi­mi­va ja viral­li­nen mal­li, täy­den­tää Ilk­ka Pakonen.

Puheen­joh­ta­jien mukaan tar­peen oli­si kehit­tää sään­nöl­li­ses­ti toi­mi­va foo­ru­mi, jos­sa voi­tai­siin käsi­tel­lä myös val­mis­te­lu­vai­hees­sa ole­via asioi­ta. Kysees­sä oli­si Veh­ka­pe­rän mukaan siis viral­li­nen toi­mie­lin, jos­sa edis­tet­täi­siin seu­dun yhtei­siä asioita.

Puheen­joh­ta­jien ehdot­ta­ma kau­pun­ki­seu­tu­foo­ru­min mal­li on käy­tös­sä jo muun muas­sa Tam­pe­reel­la. Tam­pe­reel­la seu­tu­yh­teis­työ­tä on teh­ty jo vuo­des­ta 2005 saak­ka, ja sii­hen osal­lis­tuu Tam­pe­reen kau­pun­ki­seu­dun kah­dek­san kun­taa. Seu­tu­yh­teis­työl­le on laa­dit­tu omat stra­te­gian­sa ja tavoit­teen­sa, jot­ka on jul­kais­tu seu­dun verkkosivuilla.

Oulun päät­tä­jiä on käy­nyt pai­kan pääl­lä Tam­pe­reel­la otta­mas­sa oppia toi­mi­vas­ta seu­tu­yh­teis­työs­tä. Tam­pe­reen etu­lyön­tia­se­maa ei näh­dä Oulun seu­tu­kun­nis­sa uhkana.

– Voim­me kat­soa, mitä siel­lä on teh­ty ja mitä me voi­sim­me ehkä teh­dä parem­min, tii­vis­tää Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Ant­ti Ollikainen.

Seu­tu­kun­tien yhteis­työ­tä tar­vi­taan hal­li­tus­ten puheen­joh­ta­jien mukaan maan­käyt­töön, lii­ken­tee­seen, asu­mi­seen ja pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa. Kon­kreet­ti­si­na esi­merk­kei­nä mai­ni­taan kak­sois­rai­de­han­ke ja lähi­ju­na­lii­ken­teen mah­dol­lis­ta­mi­nen. Ilk­ka Pako­nen lisää lis­taan myös ohi­tus­tien investoinnin.

– Nämä ovat toki asioi­ta, joi­ta ei täy­sin Oulun seu­dul­la voi­da päät­tää, mut­ta seu­tu­kun­nat voi­vat yhdes­sä vie­dä vies­tiä eteen­päin ja lisä­tä sen pai­noar­voa, sel­ven­tää Mir­ja Vehkaperä.

Seu­tu­kun­tien yhteis­työ­tä vah­vis­ta­mal­la pyri­tään myös edun­val­von­taan sekä Oulun seu­tu­kun­tien yhtei­sen brän­dää­mi­seen alu­een elin­voi­man edis­tä­mi­sek­si ja säilyttämiseksi.

– Meil­lä on suu­ria inves­toin­te­ja, kuten Nokia, mut­ta pitää miet­tiä, miten tän­ne saa­daan teki­jöi­tä: Mikä tekee poh­joi­sen niin hou­kut­te­le­vak­si, että tän­ne on tuli­joi­ta? Se on ensiar­voi­sen tär­keä kysy­mys. Me emme täl­lä het­kel­lä riit­tä­väs­ti pro­fi­loi­du val­ta­kun­nan tasol­la, tote­aa Ilk­ka Pakonen.

Kun­nan­hal­li­tus­ten puheen­joh­ta­jat näke­vät kau­pun­ki­seu­tu­foo­ru­min kei­no­na leven­tää har­tioi­ta val­ta­kun­nal­li­ses­sa ja kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa. Kek­sei­nen tavoi­te onkin paran­taa seu­dun kun­ta­lais­ten arkea kun­ta­ra­jo­jen yli.

– Yhteis­työs­tä hyö­tyy koko seu­tu. Me emme kil­pai­le kun­ti­na toi­siam­me vas­taan, vaan yhte­nä kau­pun­ki­seu­tu­na näi­tä mui­ta suu­ria kau­pun­ki­seu­tu­ja vas­taan, tote­aa Limin­gan Juho Pakaslahti.