Kolum­nit

Kaa­sua ja jar­rua

Oulun seu­dus­ta on kas­va­mas­sa lii­ken­teen, logis­tii­kan ja tie­to­yh­teyk­sien kes­kit­ty­mä. Meil­le saa­vu­tet­ta­vuus on kai­ken kes­kiös­sä. Tän­ne pää­see käte­väs­ti mait­se, meri­tei­tä, juna­ra­taa…

Lue lisää

Kou­lu­asiat puhut­ta­vat

Ran­ta­poh­jan sivuil­la on vii­me vuo­si­na kir­joi­tet­tu pal­jon kou­lu­asiois­ta. Ouluun liit­ty­neis­sä kun­nis­sa on oltu huo­lis­saan lähi­kou­lu­jen häviä­mi­ses­tä ja kou­lu­mat­ko­jen piden­ty­mi­ses­tä kou­lu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
On mon­ta tapaa työl­lis­tää

Istues­sa­ni taas yhden ker­ran len­nol­la Oulus­ta Hel­sin­kiin, mikä mer­kit­see usein hil­jai­se­loa pakol­li­sen tun­nin ajan, tar­tuin nors­kin asia­kas­leh­teen. Siis sii­hen, joka…


Kehit­tä­jäl­tä

Resurs­si­vii­sau­des­ta uut­ta lii­ke­toi­min­taa ja suo­ria sääs­tö­jä yri­tyk­sil­le Euroo­pan unio­nis­sa vähä­hii­li­syys on mer­kit­tä­vä pain­opis­tea­lue ja sii­hen panos­te­taan voi­mak­kaas­ti myös Suo­mes­sa. Puhut­taes­sa…