Kolum­ni: Vauh­ti hui­maa maataloudessa

Juha Mart­ti­la.

Suo­men maa­ta­lou­des­ta ei ole juu­ri saa­tu hyviä uuti­sia parin vuo­den aika­na. Har­vois­ta inves­toin­neis­ta ja suku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta kan­nat­taa iloi­ta, mut­ta yleis­sä­vy on ollut kovin synkkä.

Koro­na-kuri­muk­sen ala sel­vit­ti hie­nos­ti. Ris­ke­jä oli, sai­ras­tu­mi­sia tuli, mut­ta ruo­ka­mark­ki­noi­den pyö­rät pyö­ri­vät. Ennes­tään­kin maa­il­man kovin bio­tur­va viri­tet­tiin äärim­mil­leen. Maa­ti­lat eivät olleet edes jonos­sa, kun suu­ria val­tion­tu­kia jaettiin.

Maa­ta­lous oli ensim­mäi­nen uhri, kun Putin ryh­tyi val­mis­te­le­maan hyök­käys­so­taan­sa lop­pu­ke­säl­lä 2021. Maa­ta­lou­den kus­tan­nuk­set ryöp­säh­ti­vät rajus­ti. Venä­jä näyt­ti, että ruo­ka ja ener­gia ovat sodan­käyn­nin välineitä.

Itse asias­sa maa­ti­lam­me jou­tui­vat sodan jal­koi­hin jo koh­ta vuo­si­kym­men sit­ten, kun Venä­jä val­ta­si Kri­min. Tuot­toi­sa Venä­jän kaup­pa lop­pui kuin sei­nään, ja sii­tä saak­ka on pin­nis­tel­ty heik­ko­jen myyn­ti­hin­to­jen kans­sa. Sota­kor­vauk­sia ei näkynyt.

Vuo­den 2022 on uuti­soi­tu olleen huip­pu­hy­vän maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le. Tilas­tot näyt­tä­vät, että yrit­tä­jä­tu­lo kas­voi hie­man. Jos val­tion tuki­toi­met sii­vo­taan tilas­tois­ta, niin sii­hen paran­nuk­set sula­vat. Myyn­ti­hin­nat nousi­vat vuo­den mit­taan, mut­ta ne hävi­si­vät kohon­nei­siin kustannuksiin.

Se pitää paik­kan­sa, että maa­ti­lat jakau­tui­vat kah­teen koriin. Osa teki kel­po tulok­sen. Ne onnis­tui­vat hank­ki­maan tar­vik­kei­ta otol­li­seen aikaan. Osa puo­les­taan puto­si todel­la syväl­le. Niis­tä monel­le nousu pin­nal­le on mah­do­ton­ta. Tuo­tan­nos­ta luo­pu­mi­nen onkin kiih­ty­nyt ennätyslukemiin.

Nyt ele­tään rat­kai­se­via aiko­ja, kun puhu­taan maa­ta­lou­den ja koko suo­ma­lai­sen ruu­an­tuo­tan­non tule­vai­suu­des­ta. Uhka­ku­va on, että tuo­tan­non mää­rä puto­aa ja Suo­men huol­to­var­muus vaa­ran­tuu. Poik­keus­a­jat ovat kyl­lä näyt­tä­neet, että oma ruu­an­tuo­tan­to on kan­sa­kun­nan hen­ki­va­kuu­tus. Ruu­al­la ei pitäi­si leikkiä.

Sato­kau­des­ta tulee hei­koh­ko, ja maa­ti­lo­jen kus­tan­nuk­set ovat läh­te­neet nousuun kevään suo­tui­san kehi­tyk­sen jäl­keen. Nouse­va kor­ko­ta­so kurit­taa inves­toi­nei­ta tilo­ja. Mark­ki­noil­ta kuu­luu raju­ja vies­te­jä sii­tä, että kes­kit­ty­nyt ruo­ka­kaup­pa vaa­tii val­mis­ta­jil­ta hal­vem­pia hin­to­ja ja sitä kaut­ta myös maa­ta­lous­hin­to­jen halpuuttamista.

Orpon hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan jämäk­kää toi­min­taa. Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on pai­na­vaa teks­tiä maa­ta­lous­yrit­tä­jien ase­man vah­vis­ta­mi­sek­si ruo­ka­mark­ki­noil­la. Sanat on saa­ta­va teoik­si ja nopeas­ti. Kau­pan sane­lu­po­li­tiik­ka on lopetettava.

Kan­sal­li­nen sää­dös­vii­dak­ko on myös perat­ta­va. Suo­mi on EU:n mal­liop­pi­las, joka tekee kai­ken vaa­di­tun ja pis­tää vie­lä parem­mak­si. Sel­lai­set maa­ti­lo­jen vaa­teet, jot­ka eivät tuo lisä­hin­taa mark­ki­noil­ta, on lope­tet­ta­va tai niis­tä on mak­set­ta­va kor­vaus val­tion kukkarosta.

Hin­ta­lap­pu EU:n prii­muk­se­na ole­mi­ses­ta on lii­an kova, kun samaan aikaan suu­ret maa­ta­lous­maat luis­te­le­vat sään­nöis­tä sen min­kä ehti­vät. Mitään met­sä­ka­toa­se­tuk­sen kal­tais­ta pel­lei­lyä ei tule sie­tää. Puun kaa­ta­mi­nen nave­tan alta oli­si rikos samaan aikaan, kun tuhan­sia heh­taa­rei­ta hävi­te­tään puh­taan ener­gian inves­toin­neis­sa. Jär­ki käteen, Orpon hallitus!

Juha Mart­ti­la, MTK:n puheenjohtaja