Todel­lis­ta roh­keut­ta on men­nä koh­ti omia unel­mi­aan ja uskal­lus altis­taa itsen­sä häpeälle

Antti Niittyviita soitti ensimmäistä kertaa yrityksen johtoon astuessaan ensimmäisenä isälleen, joka kehotti poikaansa tyrehdyttämään rahanmenon ja löytämään oikeat henkilöt, jotka hänen tuotteistaan kiinnostuisivat.Antti Niittyviita soitti ensimmäistä kertaa yrityksen johtoon astuessaan ensimmäisenä isälleen, joka kehotti poikaansa tyrehdyttämään rahanmenon ja löytämään oikeat henkilöt, jotka hänen tuotteistaan kiinnostuisivat.

Yhteys ylei­söön ja vai­kut­ta­vuus yhdis­ti vii­me per­jan­tai­na Juho “Sala­ma” Tau­riai­sen jär­jes­tä­män Roh­keus ‑semi­naa­rin puhu­jia. Roh­keut­ta käsi­tel­tiin niin yrit­tä­jyy­den, itsen­sä ylit­tä­mi­sen kuin häpeän ja uhka­roh­keu­den­kin kaut­ta. Puhu­jia yhdis­ti myös se, ettei­vät he koke­neet roh­keu­dek­si niin­kään saa­vut­ta­mi­aan asioi­ta vaan roh­keus löy­det­tiin uskal­luk­ses­ta tavoi­tel­la unel­mia. Tau­riai­sel­le tapah­tu­mas­ta jäi mie­leen erit­täin posi­tii­vi­nen tun­nel­ma ja hän ker­toi kai­ken suju­neen mallikkaasti.

– Olen todel­la kii­tol­li­nen taus­ta­jou­kois­ta ja nyt vii­kon­lo­pun hen­gäh­dys­tauon jäl­keen pai­ne­taan uut­ta semi­naa­ria tulil­le, Tau­riai­nen kertoi.

Ensim­mäi­sek­si lau­teil­le aste­li Oulus­sa asu­va ja Kui­va­nie­mel­lä mök­kei­le­vä Ant­ti Niit­ty­vii­ta. Hän ker­toi omas­ta polus­taan yrit­tä­jyy­teen ja ensim­mäi­sis­tä kyl­mä­pu­he­luis­ta, joi­ta oli pakon edes­sä teh­tä­vä, jot­ta yri­tyk­seen saa­tai­siin kassavirtaa.

– Ensim­mäi­sen soi­ton koh­dal­la toi­voin, ettei kukaan vas­tai­si eikä vas­tan­nut­kaan. Toi­nen vas­ta­si ja huusi. Seu­raa­va puhe­lin­nu­me­ro oli vai­kea näp­päil­lä, Niit­ty­vii­ta kertoi.

Niit­ty­vii­ta puhui myös sii­tä, että roh­keus on lihas, joka voi­mis­tuu tree­naa­mal­la. Sama kos­kee hänes­tä kaik­kia tun­ne­tai­to­ja ja par­hai­ten ne kehit­ty­vät, kun uskal­taa astua vähän­kään omal­ta muka­vuusa­lu­eel­ta pois. Niit­ty­vii­dan puhe kul­mi­noi­tui fokuk­seen, Mer­ki­tyk­seen ja kehoon.

– Tun­ne drai­vaa teke­mis­tä. Jos oli­si älys­tä kiin­ni, meil­lä kai­kil­la oli­si six­pack ja mil­joo­na rahaa, Niit­ty­vii­ta nauroi.

Pit­kän uran yrit­tä­jä­nä sekä toi­mi­tus­joh­ta­ja­na teh­nyt Juha Jaa­ra puhui omas­ta taus­tas­taan ja ylei­sös­sä nau­tit­tiin mie­hen suku­pol­vet ylit­tä­vis­tä huo­miois­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta kas­vu­ta­ri­nas­ta. Jaa­ra nos­ti esil­le, kuin­ka huo­maa­mat­to­man masen­ta­via suo­ma­lais­ten van­hat sanon­nat ovat.

– Kun kas­voin isää pidem­mäk­si, menin hänen taak­seen pei­lin eteen lait­ta­maan tuk­kaa ja isä sanoi minul­le ettei tuos­ta pituu­des­ta ole hyö­tyä kuin tuo­hi­met­täl­lä tai han­ki­pas­kal­la, Jaa­ra nau­rat­ti yleisöä.

Hän toi­voi, ettei sanon­to­ja enää siir­ret­täi­si seu­raa­vil­le pol­vil­le ja samal­la hän puhui sosi­aa­li­ses­ta ympä­ris­tös­tä ja sii­tä ovat­ko ympä­ril­lä ole­vat ihmi­set sel­lai­sia, jot­ka myö­täe­lä­vät ja kan­nus­ta­vat. Lisäk­si hän pai­not­ti vision voi­maa, ver­kos­to­ja, inhi­mil­li­syyt­tä, sitout­ta­mis­ta ja rak­kau­des­ta lajiin tekemistä.

Semi­naa­rin panee­li­kes­kus­te­luun osal­lis­tui­vat Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen, ensim­mäi­se­nä ihmi­se­nä Atlan­tin val­ta­me­ren yli kah­teen ker­taan sou­ta­nut Jari Saa­rio ja suo­ma­lai­sen per­so­nal trai­nin­gin pio­nee­ri Riku Aal­to. Panee­lin juon­ta­ja Juha Aho­la kysyi osal­lis­tu­jil­ta muun muas­sa mitä roh­keus heil­le merkitsee.

– Minul­le roh­keus on sitä, että uskal­taa yrit­tää ja tavoi­tel­la omia unel­mia. Roh­keut­ta ei ollut niin­kään läh­teä sou­ta­maan, sil­lä se tuli sel­kä­ran­gas­ta, vaan roh­keut­ta oli läh­teä myy­mään 200 000 euron pro­jek­tia ilman min­kään­lai­sia myyn­ti­tai­to­ja, Saa­rio naurahti.

Saa­rio ker­toi myös sou­tu-ura­kan olleen paras­ta mitä hänel­le on las­ten syn­ty­mien lisäk­si tapah­tu­nut eikä hän oli­si voi­nut uskoa, kuin­ka pal­jon hän ins­pi­roi mui­ta. Aal­to muis­tut­ti, että roh­keut­ta on läh­teä pala ker­ral­laan vie­mään omaa hyvin­voin­ti­aan eteen­päin ja lisä­tä voi­ma­va­ro­ja teke­mäl­lä asioi­ta jois­ta nauttii.

– Suo­ma­lai­sia vai­vaa liik­ku­mat­to­muus ja jos vie­lä panos­tam­me lisää lepoon, meis­tä tulee jalat­to­mia, Aal­to totesi.

Man­ni­sel­le joh­ta­ja­na roh­keus on sitä, että luot­taa teki­jöi­hin ja uskal­taa antaa heil­le tilaa. Lisäk­si hän mai­nit­si, että jokai­sel­la oli­si hyvä olla pei­li­nä sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, joi­den kaut­ta itse­reflek­toin­ti onnistuu.

– Pitäi­si uskal­taa sanoa enem­män kyl­lä, Man­ni­nen lisäsi.

Ilta­päi­vän ohjel­man aloit­ti pal­kit­tu näyt­te­li­jä Anu Sini­sa­lo. Häpeäs­tä roh­keu­teen ‑tee­ma val­loit­ti ylei­sön ja Sini­sa­lon omat ker­to­muk­set omis­ta häpeän het­kis­tä sai ylei­sön ren­tou­tu­maan. Eri­tyi­ses­ti Krei­kan reis­sun vesi­hiih­to-tari­na sai ylei­sön nauramaan.

– Mei­dän pitäi­si enem­män puhua omis­ta häpeän het­kis­tä ja tun­teis­ta, Sini­sa­lo sanoi.

Sini­sa­lo koros­ti sitä, että läs­nä­olo ja kuun­te­le­mi­sen tai­to ovat tär­kei­tä niin näyt­te­li­jän kuin yrit­tä­jän­kin amma­tis­sa. Hän ker­toi itse pro­ses­soi­van­sa häpe­ää todel­la paljon.

– Ihmi­nen ei ole roh­kea, jos ei altis­ta itse­ään kos­kaan häpeäl­le. Kaik­ki siis seu­raa­vak­si roh­keas­ti koh­ti uusia kohel­luk­sia, Sini­sa­lo hymyili.

Semi­naa­rin pää­pu­hu­ja Duud­so­neis­ta tut­tu tv-kas­vo Juk­ka Hil­den ker­toi, että hänen aja­tuk­sen­sa roh­keu­des­ta on muut­tu­nut vuo­sien aika­na. Ikän­sä yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Hil­den sanoi myyn­ti­tai­to­jen­sa jou­tu­neen kovim­paan koe­tuk­seen, kun hän sai hou­ku­tel­tua vai­mon­sa muut­ta­maan Suo­meen. Duud­so­nien alku­tai­pa­leel­la hän koki roh­keu­dek­si sen, että he uskal­si­vat pyy­tää neuvoja.

– Otet­tiin yhteyt­tä Har­li­nis­ta Seli­niin ja Himin mana­ge­riin. Eli kaik­kiin, jot­ka pys­tyi­vät ker­to­maan miten voi­sim­me pääs­tä maa­il­mal­le, Hil­den kertoi.

Duud­so­nit myy­tiin­kin ensin Austra­li­aan, jon­ka jäl­keen ohjel­ma levi­si 150 eri maa­han. Tär­kein­tä ystä­vä­po­ru­kal­le oli täh­tien tai­vaal­ta kur­kot­ta­mi­sen ohel­la men­nä aina eteen­päin ihmi­nen edellä.

– Roh­keut­ta on ollut uskal­lus olla täy­sin omia itse­jäm­me ja olem­me nos­ta­neet esil­le mei­dän kan­sal­lis­piir­tei­tä, Hil­den muistutti.

Neu­vok­si Hil­den antoi, että aina kan­nat­taa luva­ta vähem­män ja antaa enem­män. Unel­mien jah­taa­mi­nen maa­il­mal­la on vaa­ti­nut pal­jon ja Hil­den ker­toi­kin hei­dän toi­min­nas­taan löy­ty­vän niin uhka­roh­keut­ta, suo­ma­lais­ta kan­san­pe­rin­ne ‑roh­keut­ta sekä täyt­tä ja luo­vaa hul­luut­ta. Muu­ta­ma ylei­sös­tä ihmet­te­li­kin näy­te­tyn videon jäl­keen, miten mies on vie­lä hen­gis­sä. Kovan bur­nou­tin läpi­käy­mi­sen jäl­keen roh­keus löy­si jäl­leen uusia muotoja.

– Piti olla roh­kea kat­soak­seen itse­ään pei­lis­tä. Huo­ma­sin, että jos itse hajo­aa, kaik­ki ympä­ril­lä­kin hajo­aa. Eli muis­ta­kaa olla tar­peek­si roh­kei­ta ja olla armol­li­sia itsel­len­ne, Hil­den päät­ti puheensa.

Semi­naa­rin ylei­sö oli erit­täin vai­kut­tu­nut hyvin raken­ne­tus­ta päi­väs­tä ja puhu­jien ammat­ti­tai­toa kii­tel­tiin. Tapah­tu­man yksi tavoi­te oli ver­kos­toi­tu­mi­nen ja koko päi­vän jat­ku­nees­ta puheen­so­ri­nas­ta pää­tel­leen tavoi­te saa­vu­tet­tiin. Ensi vuon­na semi­naa­ri jär­jes­te­tään 9.5. Iisi-aree­nal­la ja Tau­riai­nen pal­jas­ti pää­pu­hu­jan ole­van sil­loin Elas­ti­nen, eli Kim­mo Lai­ho.