Kiiminki

Vauh­tia vii­kon­lop­puun Amazing Race Kiimingistä

Kol­mi­sen­kym­men­tä kii­min­ki­läis­las­ta ja ‑nuor­ta start­ta­si lau­an­tai­na puo­len­päi­vän aikaan pol­ku­pyö­ril­lä kii­vas­tah­ti­seen Amazing Race –kil­pai­luun, joka käy­tiin Kii­min­gin kes­kus­tan alu­eel­la. Osal­lis­tu­jat kiersivät.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ongel­ma­koi­ran käyt­täy­ty­mi­seen monia syitä

Eläin­ten­kou­lut­ta­ja Riik­ka Kok­ko­nen neu­voo pereh­ty­mään huo­lel­li­ses­ti eri koi­ra­ro­tui­hin ennen koi­ran han­kin­taa. Rotu­jen peri­mäs­sä on käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja, joi­ta ei kou­lu­tuk­sel­la voi muuttaa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­puis­to raken­ne­taan ensi vuonna

Syke-talon, uuden Kii­min­ki­puis­ton kou­lun ja Vii­tan­tien kai­na­loon raken­net­ta­van Kii­min­ki­puis­ton ympä­ris­tö­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­nut. Tar­koi­tus on raken­taa alu­eel­le uusi Kii­min­gin kes­kus­leik­ki­puis­to sekä…

Digi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen toimii

Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa Kii­min­gis­sä asuk­kaat ovat pääs­set kat­se­le­maan video­lä­he­tys­tä kou­luil­ta ja päi­vä­ko­deil­ta lait­teis­tol­la, joka hyö­dyn­tää 360°-kamerateknologiaa. Kysees­sä on Digi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen palveluasumisessa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus